Emisja akcji

Pytanie:

W zawiązanej spółce akcyjnej, akcje objęte przez założycieli są akcjami imiennymi, oznaczonymi jako akcje serii A o numerach A 00001 do nr A 10000. Czy Spółka winna przeprowadzić emisję akcji? Od początku istnienia akcjonariusze dotychczas nie widzieli takiej potrzeby. Jakie kroki należy podjąć z momentem wystąpienia żądania akcjonariusza o wydanie dokumentów stwierdzających posiadanie akcji? Czy zamiast emisji akcji można wydać np. świadectwa tymczasowe potwierdzające liczbę i wysokość akcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do istoty spółki akcyjnej należy okoliczność, iż udziałowcy spółki – akcjonariusze, otrzymują dokument potwierdzający uczestnictwo w spółce (dokument akcji). Na podstawie art. 328 par. 5 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania spółki. Oznacza to, że po upływie miesiąca od dnia zarejestrowania spółki, akcjonariusz może wystąpić ze stosownym roszczeniem. Oczywiście spółka może wydać akcjonariuszowi dokument akcji zanim ten zgłosi swoje roszczenie, także przed upływem miesiąca od dnia zarejestrowania spółki. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza roszczenia, zarząd spółki jest obowiązany wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia tego roszczenia. Jeżeli zaś akcje nie zostały całkowicie pokryte przez akcjonariusza (nie wniósł całego umówionego wkładu), zarząd może wydać akcjonariuszowi świadectwo tymczasowe. W związku z powyższym ustosunkowując się do pierwszego pytania należy stwierdzić, iż spółka powinna przeprowadzić emisję akcji i wydać akcjonariuszom dokumenty akcji. Odnosząc się z kolei do pytania drugiego, stwierdzić należy, iż spółka zamiast wydania dokumentu akcji nie może wydać świadectwa tymczasowego. Świadectwo tymczasowe jest wydawane wyłącznie w sytuacji, gdy akcjonariusz nie wniósł pełnego wkładu na pokrycie akcji. Z kolei w sytuacji, gdy akcjonariusz wystąpił z roszczeniem o wydanie dokumentu akcji, zarząd spółki obowiązany jest wydać akcjonariuszowi dokument akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia. W przeciwnym wypadku, akcjonariusz może dochodzić odszkodowania lub domagać się zastosowania sankcji organizacyjnych względem zarządu spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: