Prawo spółek: Spółka akcyjna - Porady prawne

Forma umowy zbycia akcji spółki akcyjnej

Czy do sprzedaży akcji (akurat w tym przypadku chodzi o ok. 34 % w kapitale zakładowym) wymagana jest szczególna forma umowy, czy wystarczy umowa pisemna?

Jak często muszą odbywać się posiedzenia Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej

RN spółki akcyjnej X, zgodnie z obowiązującym ją obecnie regulaminem RN, zbiera się minimum 1 raz na kwartał (tj min. 4 razy w roku). Statut spółki akcyjnej i pozostałe wewnętrzne regulaminy (...)

Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

Firma X działa jako Spółka Akcyjna, w której jednym z organów jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem Rady Nadzorczej, Rada zbiera się co najmniej 4 razy w roku (raz (...)

Składki członka organu spółki

Czy pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych?

Udzielanie głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy

W zebraniu Walnym Spółki Akcyjnej mogą uczestniczyć głównie akcjonariusze i osoby dopuszczone przez Walne Zgromadzenie. Na zebraniu pojawiają się jednak osoby z obsługi technicznej ale również (...)

Uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Moja żona jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej. Ja, z uwagi na swoje doświadczenie i wiedzę, za zgodą Zarządu, uczestniczę we wszystkich zebraniach Zarządu w charakterze doradcy. Za pracę nie (...)

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej tej spółki. (...)

Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

W X Spółce Akcyjnej, Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy wewnętrzne i przepisy zewnętrzne - ustawy, kodeksy, rozporządzania. Przepisy wewnętrzne są nam dobrze znane, pod względem praw (...)

Forma działania klubów sportowych

W jakiej formie prawnej działają kluby sportowe, tworzące ligę zawodową?

Rozpoczęcie działalności przez spółkę akcyjną

Czy spółka akcyjna może rozpocząć działalność zanim zostanie wpisana do właściwego rejestru?

Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Jakie są etapy tworzenia spółki akcyjnej?

Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Spółka akcyjna /niepubliczna/ zarząd jednoosobowy. Prezes zarządu może nie otrzymać absolutorium na tegorocznym WZA. Czy w przypadku, gdy prezes zarządu nie otrzyma absolutorium na WZA /podkreślam (...)

Wnoszenie wkładów do spółki akcyjnej

W jakiej formie następuje wnoszenie wkładów do spółki akcyjnej?

przymusowy wykup akcji

Jestem akcjonariuszem spółki notowanej na GPW. Akcjonariusz większościowy ogłosił wezwanie, chciałby docelowo posiadać 100% akcji. Wezwanie może się nie powieść, ale wzywający zapowiedział, (...)

Czynności konieczne do utworzenia spółki akcyjnej

Jakie czynności należy wykonać, by utworzyć spółkę akcyjną?

Zgłoszenie dotyczącym wniosku o wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców

Jakie informacje należy zawrzeć w zgłoszeniu, dotyczącym wniosku o wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców?

Zobowiązania cywilne przedsiębiorstwa, które stało się przedmiotem aportu do spółki akcyjnej

Kto jest odpowiedzialny za zobowiązania cywilne przedsiębiorstwa, które stało się przedmiotem aportu do spółki akcyjnej?

Powołanie zarządu i rady nadzorczej w nowo utworzonej spółce akcyjnej

W jaki sposób następuje powołanie zarządu i rady nadzorczej w nowo utworzonej spółce akcyjnej?

Statut nowo tworzonej spółki akcyjnej

W jakiej formie i jakie elementy winien zawierać statut nowo tworzonej spółki akcyjnej?

Wkład niepieniężny, wnoszony do spółki akcyjnej

Co może być wkładem niepieniężnym, wnoszonym do spółki akcyjnej w zamian za nabywane akcje?

Dokumenty składane przy wnoszeniu wniosku o wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców?

Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej

W jakiej postaci może nastąpić wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej?

Decyzyjność członków zarządu spółki akcyjnej

Czy członkowie spółki akcyjnej mają nieograniczoną decyzyjność?

Statut spółki akcyjnej

Co powinien zawierać statut spółki akcyjnej?

Reprezentacja spółki akcyjnej

Czy członek zarządu spółki akcyjnej zawierając umowę zewnętrzną może stać po obu stronach umowy?

Zapitał zakładowy spółki akcyjnej

Ile minimalnie powinien wynosić kapitał spółki akcyjnej?

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki akcyjnej?

Sprzedaż nieruchomości przez spółkę akcyjną

Czy do sprzedania nieruchomości wchodzącej w skład spółki akcyjnej potrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia?

Spółka akcyjna - charakterystyka

jak można scharakteryzować spółkę akcyjną?

Wybór członków Rady Nadzorczej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas głosowania 13.07 grupami wybrało 6 członków Rady Nadzorczej. Trzech akcjonariuszy utworzyło oddzielne grupy i wybrało 14.07 po 2 członków Rady Nadzorczej. (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika