Prawo spółek: Spółka akcyjna - Porady prawne

Różnice między spółką kapitałową a osobową

Jakie są różnice pomiędzy spółką akcyjną, jako spółką kapitałową a spółką osobową?

Emisja akcji

W zawiązanej spółce akcyjnej, akcje objęte przez założycieli są akcjami imiennymi, oznaczonymi jako akcje serii A o numerach A 00001 do nr A 10000. Czy Spółka winna przeprowadzić emisję akcji? (...)

Forma umowy zbycia akcji spółki akcyjnej

Czy do sprzedaży akcji (akurat w tym przypadku chodzi o ok. 34 % w kapitale zakładowym) wymagana jest szczególna forma umowy, czy wystarczy umowa pisemna?

Jak często muszą odbywać się posiedzenia Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej

RN spółki akcyjnej X, zgodnie z obowiązującym ją obecnie regulaminem RN, zbiera się minimum 1 raz na kwartał (tj min. 4 razy w roku). Statut spółki akcyjnej i pozostałe wewnętrzne regulaminy (...)

Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

Firma X działa jako Spółka Akcyjna, w której jednym z organów jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem Rady Nadzorczej, Rada zbiera się co najmniej 4 razy w roku (raz (...)

Uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Moja żona jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej. Ja, z uwagi na swoje doświadczenie i wiedzę, za zgodą Zarządu, uczestniczę we wszystkich zebraniach Zarządu w charakterze doradcy. Za pracę nie (...)

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej tej spółki. (...)

Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

W X Spółce Akcyjnej, Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy wewnętrzne i przepisy zewnętrzne - ustawy, kodeksy, rozporządzania. Przepisy wewnętrzne są nam dobrze znane, pod względem praw (...)

Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Jakie są etapy tworzenia spółki akcyjnej?

Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej

W jakiej postaci może nastąpić wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej?

Sprzedaż nieruchomości przez spółkę akcyjną

Czy do sprzedania nieruchomości wchodzącej w skład spółki akcyjnej potrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia?

Spółka akcyjna - charakterystyka

jak można scharakteryzować spółkę akcyjną?

Wybór członków Rady Nadzorczej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas głosowania 13.07 grupami wybrało 6 członków Rady Nadzorczej. Trzech akcjonariuszy utworzyło oddzielne grupy i wybrało 14.07 po 2 członków Rady Nadzorczej. (...)

Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie (...)

Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika