Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej

Pytanie:

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie nastąpiło w ciągu 2011 roku, nie sporządziła sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Spółka Akcyjna sporządziła sprawozdanie za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku już po rozpoczęciu procesu likwidacji.Czy sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej za okres przed rozpoczęciem likwidacji, ale sporządzone po otwarciu likwidacji podpisuje likwidator?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223) Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Kierownikiem jednostki spółki akcyjnej może być członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym. Zatem osobami zobowiązanymi do podpisywania sprawozdań finansowych są wskazane wyżej osoby.

W dniu sporządzenia sprawozdania finansowego nie działa zarząd spółki akcyjnej. Wraz z otwarciem likwidacji mandaty członków zarządu wygasły a osobami uprawnionymi do reprezentacji spółki na zewnątrz są likwidatorzy. Zatem to likwidatorzy powinni podpisać sprawozdanie finansowe nawet jeżeli odnosi się ono do okresu sprzed otwarcia likwidacji. Żadna inna osoba, w szczególności były członek zarządu, nie jest kierownikiem jednostki w dniu sporządzenia sprawozdania i nie posiada legitymacji do złożenia podpisu pod sprawozdaniem za ubiegły rok obrotowy. Fakt ten nie zwalnia jednak w żaden sposób członków zarządu od ewentualnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: