Spółka akcyjna w organizacji

Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Spółka akcyjna w organizacji jest więc podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym.

Spółka akcyjna w organizacji może więc prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Kiedy powstaje spółka akcyjna w organizacji?

W celu utworzenia spółki akcyjnej konieczne jest nie tylko przyjęcie i podpisanie statutu, lecz także objęcie wszystkich akcji tej spółki przez jej akcjonariuszy. Poprzez objecie akcji należy rozumieć zobowiązanie się przyszłego akcjonariusza do pokrycia akcji wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym. Z chwilą objęcia wszystkich akcji następuje zawiązanie spółki. Z tą chwilą powstaje także spółka akcyjna w organizacji.

Spółka akcyjna w organizacji trwa aż do chwili rejestracji spółki akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja następuje z chwilą wpisu spółki do tego rejestru przedsiębiorców.

Fakt zawiązania spółki akcyjnej i zgłoszenie jej do rejestru powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od podpisania statutu, a nie od chwili zawiązania spółki akcyjnej. Oznacza to, że w przypadku spółki akcyjnej jej faza organizacyjna może trwać krócej niż 6 miesięcy (spółka akcyjna w organizacji powstaje bowiem z chwilą jej zawiązania - co należy odróżnić od chwili podpisania statutu). Jeżeli w tym terminie spółki nie zgłoszono do sądu albo jeżeli postanowienie sądu, w którym odmówiono rejestracji spółki stało się prawomocne, spółka ulega rozwiązaniu. Nie oznacza to jednak, że spółka akcyjna w organizacji może istnieć tylko przez 6 miesięcy. Okres ten jest wyznaczony na zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego. Czynności sądowe mogą jednak przedłużyć okres funkcjonowania spółki ponad ustawowe pół roku.

Firma spółki w organizacji

Ponieważ spółka akcyjna w organizacji nie posiada jeszcze osobowości prawnej (uzyskuje ją w chwili wpisu do rejestru) i jest podmiotem przejściowym, jej firma powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w organizacji". Pozwoli to ewentualnym kontrahentom spółki w organizacji zorientować się co do charakteru swego partnera handlowego.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów ogólnych kodeksu spółek handlowych dotyczących spółek kapitałowych, podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki w organizacji jest ona sama a także osoby, które działały w jej imieniu. W wyniku zmian dokonanych w kodeksie spółek handlowych odpowiedzialność ta jest solidarna.

Jak więc wynika z powyższego, solidarna jest odpowiedzialność spółki w organizacji z jej akcjonariuszami oraz osobami działającymi w imieniu spółki akcyjnej w organizacji. Odpowiedzialność akcjonariuszy ograniczona jest jednak do wartości niewniesionego wkładu określonego w statucie spółki. Tak skonstruowane zasady odpowiedzialności zgodne są z zamierzeniami akcjonariuszy przystępujących do spółki, którzy wnosząc wkład chcą ograniczyć ryzyko niepowodzenia do wysokości wniesionego wkładu. Jeżeli jednak akcjonariusz nie wniósł jeszcze do spółki całego wkładu, odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wysokości przyrzeczonego w statucie spółki, a nie wniesionego jeszcze wkładu. Akcjonariusz wolny jest od odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko wówczas, gdy wniósł cały swój wkład.

Jeżeli jednak akcjonariusz jest jednocześnie reprezentantem spółki (osobą działającą w jej imieniu), odpowiada on ze spółką z racji pełnionej funkcji, a więc bez ograniczenia.

Reprezentacja spółki w organizacji

Spółkę akcyjną w organizacji reprezentują wszyscy założyciele (czyli osoby, które podpisały statut) działający łącznie albo pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli. Reprezentanci ci działają do chwili ustanowienia zarządu. Jednak faktyczna reprezentacja spółki akcyjnej w organizacji jest nieco węższa niż wynikałoby to z przedstawionych przepisów. Jak wiadomo, spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawiązania spółki akcyjnej. Zawiązanie następuje poprzez objęcie akcji dokonane w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 313 k.

s.h., zgoda na objęcie akcji oraz na brzmienie statutu wyrażana jest w aktach notarialnych, w których należy także stwierdzić wybór pierwszych organów spółki. Skoro organem spółki akcyjnej jest także zarząd, a założyciele spółki albo ich pełnomocnik mogą reprezentować spółkę w organizacji tylko do chwili ustanowienia zarządu, spółka w organizacji zawsze będzie miała zarząd, który staje sie więc jedynym reprezentantem spółki akcyjnej w organizacji.

W jaki sposób należy zgłosić spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców?

Zgodnie z art. 318 ksh, zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń,  

 2. przedmiot działalności spółki,  

 3. wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,  

 4. wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje,  

 5. liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,  

 6. wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem,  

 7. nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,  

 8. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej,  

 9. jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,  

 10. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  

 11. jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,  

 12. jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności.

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza KRS-W4 (wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna).

Wniosek ten (jak również dołączane do niego załączniki formularzy uzupełniających) nie muszą być składane do sądu jedynie na formularzach pobranych w sądzie rejestrowym. Może on bowiem zostać skutecznie złożony także na formularzu będącym kserokopią formularza urzędowego, jak również np. na formularzu wydrukowanym z Internetu. Od powyższego zgłoszenia należy uiścić opłatę sądową w kwocie 1000 zł, oraz opłatę z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - w kwocie 500 zł.

Do przedmiotowego wniosku należy ponadto dołączyć:

 1. formularze uzupełniające:

  • obligatoryjnie:

   • formularz KRS-WG (Emisje akcji)

   • formularz KRS-WK (Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki) - formularz ten należy wypełnić osobno dla zarządu i osobno dla rady nadzorczej,  

   • formularz KRS-WM (Przedmiot działalności)

  • fakultatywnie:

   • formularz KRS-WA (Oddziały/terenowe jednostki organizacyjne)

   • formularz KRS-WH (Sposób powstania podmiotu)

   • formularz KRS-WL (Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej)

 2. Na podstawie art. 320 § 1 ksh, do formularza KRS-W4 należy również dołączyć odpowiednie dokumenty:

  • obligatoryjnie:

   • statut spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego;

   • akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji;

   • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem;

   • potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji;

   • dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego;

   • adresy członków zarządu;

   • wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (uwierzytelnione notarialnie lub złożone przed sędzią albo upoważnionym pracownikiem sądu);

   • tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem;

   • dowód uiszczenia opłaty sądowej (1.000 zł),

   • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł),

  • fakultatywnie:

   • na podstawie art. 319 § 1 ksh, dokument zawierający nazwisko i imię lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki - jeżeli zgłoszenie dotyczy spółki jednoosobowej

   • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu, nie później niż przed upływem roku od zarejestrowania spółki (art. 320 § 1 pkt 4 w zw. z art. 309 § 3 ksh) - w przypadku, gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi,

   • zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki (art. 320 § 1 pkt 6 ksh),  

   • oświadczenie zarządu - w formie aktu notarialnego - o wysokości objętego kapitału zakładowego (art. 320 § 1 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 ksh),  

   • dokument o ustanowieniu prokury - jeżeli powołano prokurenta,  

   • dokument o udzieleniu pełnomocnictwa - jeżeli ustanowiono pełnomocnika. 

Dokumenty dołączane do wniosku o wpis spółki do rejestru powinny zostać złożone w oryginałach lub poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach (mogą być one również złożone drogą elektroniczną, na podstawie art. 694[4] kpc). Wniosek o wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców jak i załączniki formularzy uzupełniających dołączanych do tego wniosku podpisują wszyscy członkowie zarządu, chyba że wniosek składa pełnomocnik procesowy spółki - wówczas wystarcza tylko podpis pełnomocnika.

 

Pamiętaj, że:

 • spółką w organizacji może być tylko spółka kapitałowa;

 • spółka akcyjna w organizacji jest podmiotem prawa, który we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania;

 • spółkę akcyjną w organizacji reprezentuje zarząd;

 • spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawiązania spółki akcyjnej;

 • z chwilą wpisu do rejestru spółka akcyjna wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki spółki akcyjnej w organizacji;

 • podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki w organizacji jest ona sama a także osoby, które działały w jej imieniu;

 • odpowiedzialność akcjonariuszy ograniczona jest jednak do wartości niewniesionego wkładu określonego w statucie spółki;

 • akcjonariusz wolny jest od odpowiedzialności za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji tylko wówczas, gdy wniósł cały swój wkład.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. 1996 r., Nr 45, poz. 204, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 r., Nr 88, poz. 439 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r., Nr 155, poz. 1095, ze zm.).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika