Prawo spółek: Spółka akcyjna - Artykuły

Vesting – sposób na motywowanie menedżerów spółek kapitałowych

6.9.2016

Często spotykamy się z zapytaniami dotyczącymi stosowania środków motywowania członków zarządu i dyrektorów zatrudnianych w spółkach kapitałowych, tak aby spółki te osiągały jak najlepsze wyniki. Odpowiedzią dla osób poszukujących rozwiązań motywacyjnych (...)

Nieautonomiczny charakter interesu spółki handlowej

22.1.2015

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 04.12.2013 r. w sprawie pod sygn. akt VI ACa 290/13 stanął na stanowisku, zgodnie z którym interes spółki handlowej winien być rozumiany jako \"wypadkowa interesów wszystkich grup jej wspólników, określona (...)

Organy nadzoru w spółkach handlowych

3.12.2012

Działalność każdej spółki kapitałowej wymaga nadzoru. W przypadku spółki z o.o. nadzór ten mogą sprawować wspólnicy, jednakże w określonych sytuacjach nadzór ten powinien być sprawowany przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. W przypadku spółki (...)

Czy odwołany członek zarządu może żądać przywrócenia do pracy?

6.8.2012

O tym, czy odwołany członek zarządu spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), zatrudniony w spółce w ramach stosunku pracy może żądać przywrócenia do pracy w razie rozwiązania z nim (wypowiedzenia) umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pisano (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

4.7.2012

Wśród czynności cywilnoprawnych będących przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest również umowa spółki (akt założycielski), a także zmiana tej umowy. Powyższe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy: możliwe także drogą elektroniczną

21.5.2012

Praktyka pokazuje, że Walne Zgromadzenie rozumiane jako ogół zebranych w jednym czasie i miejscu akcjonariuszy spółki akcyjnej wyrażających swoją decyzję w sprawach określonych w porządku obrad, jest pojęciem nieco anachronicznym, odbiegającym od wymogów życia gospodarczego. (...)

Zanim powstanie statut spółki akcyjnej

1.2.2012

Statut spółki akcyjnej, to podstawowy dokument wyznaczający prawa i obowiązki akcjonariuszy a także regulujący ład korporacyjny w spółce. Opracowując statut, można skorzystać z powszechnie dostępnych wzorcowych statutów, trzeba jednak pamiętać, że celem tego dokumentu jest takie ukształtowanie (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

28.6.2011

Zarząd, jako organ zarządzający spółką akcyjną nie może pozostać bez kontroli wspólników. Ponieważ skala czynności dokonywanych przez zarząd, a także liczba akcjonariuszy nie pozwala na bezpośrednie kontrolowanie prac zarządu, w spółce akcyjnej powoływany jest specjalny organ kontrolny (...)

Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

26.10.2010

Akcja jest świadectwem uczestnictwa akcjonariusza w tworzeniu majątku spółki. Na podstawie akcji może on wykonywać przyznane akcjonariuszom uprawnienia - ma prawo głosu, prawo do dywidendy itp. W spółce akcyjnej istnieje kilka rodzajów akcji, które dają akcjonariuszom (...)

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

22.7.2009

Drugą fazę od dawna planowanej generalnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma zaś stanowić ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uprościła ona zakładanie działalności gospodarczej (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

16.6.2009

W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych, polegających na ułatwieniu transgranicznego łączenia różnych (...)

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

15.5.2009

W związku działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich prowadzenia działalności, (...)

Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

3.3.2009

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza - uprawnionego) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się (...)

Prawo do dywidendy - opinia prawna

14.7.2008

Kwestia samodzielnego zbycia prawa do dywidendy nie została unormowana w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W doktrynie powszechnie przyjmuje się jednak, że prawo do dywidendy może być przedmiotem samodzielnego obrotu, niezależnie od zbycia dokumentu akcji. Dotyczy to zarówno spółek akcyjnych (...)

Przymusowe wykupienie akcji spółki akcyjnej - opinia prawna

14.7.2008

Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego obrotu gospodarczego nową instytucję prawną tj. możliwość przymusowego wykupu akcji drobnego akcjonariusza. Zastosowanie jej jest dopuszczalne w sytuacji, gdy z jednej strony występuje akcjonariat większościowy (nie więcej niż 5 akcjonariuszy (...)

Zmiana statutu spółki akcyjnej

14.7.2008

Statut spółki akcyjnej określa prawa i obowiązki akcjonariuszy a także sposób podejmowania uchwał oraz funkcjonowania organów spółki akcyjnej. Statut ten może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zmiana statutu następuje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Staje (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

4.7.2008

Członkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków otrzymują wysokie wynagrodzenie. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że w systemie prawa istnieją (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika