Wykreślenie członka rady nadzorczej - formularze

Pytanie:

Na jakim formularzu należy zgłosić do KRS wykreślenie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz jaki jest tego koszt? Rezygnacja wpłynęła w czerwcu - jaki jest zatem ostateczny termin poinformowania urzędu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu wykreślenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej należy złożyć następujące formularze:

 • KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

 • KRS ZK - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  Krajowym Rejestrze Sądowym (ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI)

Opłaty związane z postępowaniem rejestrowym należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek w wysokości 400 zł - wpis stały od wniosku oraz 250 zł - opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym związane z wpisem do rejestru, którą wnosi się razem z opłatą za wpis.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Jednakże opóźnienie w złożeniu wniosku nie pociąga w istocie za sobą sankcji bowiem zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Dopiero w razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.3.2018

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

  Nowa ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie (...)

 • 4.12.2013

  Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka (...)

 • 27.7.2016

  Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników (...)

 • 16.6.2008

  Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

  Fundamentalną zasadą funkcjonowania spółki akcyjnej jest zasada rządów większości nad mniejszością czyli dominacja akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące znaczną część kapitału (...)

 • 11.12.2017

  Nowy, stary rząd

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów. Powołał też członków Rady Ministrów. Prezydent odebrał również (...)