Uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Pytanie:

"Moja żona jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej. Ja, z uwagi na swoje doświadczenie i wiedzę, za zgodą Zarządu, uczestniczę we wszystkich zebraniach Zarządu w charakterze doradcy. Za pracę nie pobieram żadnego wynagrodzenia. Czy uczestniczyć w Walnym zebraniu Spółki i brać udział w dyskusji?"

Odpowiedź prawnika: Uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

O posiadaniu prawa uczestniczenia w walnym zebraniu akcjonariuszy spółki akcyjnej stanowią przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 406 i nast. ksh). Wśród osób uprawnionych wyróżnia się:

 

a) uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych

 

b) zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu

 

c) uprawnionych z akcji na okaziciela

 

d) członków zarządu i rady nadzorczej

 

 

W przypadku spółek publicznych przepisy wprowadzają pewne modyfikacje wynikające z art. 406 [1] i 406 [2] ksh.

 

Pan zasadniczo nie jest osobą uprawnioną do udziału w zebraniu akcjonariuszy spółki. Jak jednak wskazano w literaturze od prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu piśmiennictwo odróżnia zezwolenie na obecność na obradach zgromadzenia. Walne zgromadzenia co do zasady nie ma charakteru otwartego. Dopuszczalne są jednak postanowienia statutu albo regulaminu przewidujące obecność osób niemających prawa uczestnictwa. Decyzję zezwalającą na udział w walnym zgromadzeniu osób postronnych może też podjąć samo walne zgromadzenie w drodze stosownej uchwały, jak i przewodniczący walnego zgromadzenia (J. Szwaja, A. Herbet, w: Kodeks spółek... Suplement, s. 274-275). Należy się zgodzić się z tezą, zgodnie z którą udział w walnym zgromadzeniu osób nieuprawnionych powoduje, że uchwała może być uznana za nieważną (tak A. Kidyba, Kodeks..., t. II, s. 528). Skarżący musi jednak wykazać, że ich udział miał wpływ na wyniki głosowania albo treść podjętych uchwał (na ten temat zob. też M. Rodzynkiewicz, Kodeks..., s. 817). 

 

W związku z powyższym jeśli nie miałby Pan podstawy do uczestniczenia w walnym zebraniu w postaci np. stosownej uchwały akcjonariuszy, to Pana udział na zebraniach jest niedopuszczalny. Ewentualny udział w dyskusji także może następować za zezwoleniem przewodniczącego zebrania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika