Emisja akcji a akcje pracownicze

Pytanie:

Emisja nowych akcji w firmie. Pracuję w XXX SA, która zapowiedziała nową emisję akcji. Przy pierwszej emisji (przy wejściu na giełdę), pracownicy otrzymali część z puli wszystkich akcji. Czy zgodnie z prawem spółka przy każdej emisji akcji musi część nowej puli przeznaczać dla pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wspomniane akcje są tzw. akcjami pracowniczymi nabywanym przez pracowników przedsiębiorstw państwowych w przypadku tzw. prywatyzacji pośredniej. Zgodnie z art. 36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, co do zasady, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Skarb Państwa zbył pierwsze akcje na zasadach ogólnych. W przypadku spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, które miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, w iloczynie, o którym mowa powyżej, kwotę osiemnastu średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń.

Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym i w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego. Nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z powyższego przepisu wynika obowiązek ustawowy, nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych tylko w momencie wpisania sprywatyzowanej lub skomercjalizowanej spółki do rejestru. Po komercjalizacji lub prywatyzacji (po wpisaniu spółki do rejestru), w przypadku emisji nowych akcji, spółka nie ma obowiązku przydziału akcji jej pracownikom.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.5.2008

  Akcje własne spółki akcyjnej

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi być sfinansowany ze środków pochodzących spoza spółki. Dlatego też spółka akcyjna nie może nabywać akcji przez nią wyemitowanych (akcji własnych). (...)

 • 26.10.2010

  Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Akcja jest świadectwem uczestnictwa akcjonariusza w tworzeniu majątku spółki. Na podstawie akcji może on wykonywać przyznane akcjonariuszom uprawnienia - ma prawo głosu, prawo do dywidendy (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 25.2.2012

  Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

  Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o (...)

 • 28.5.2008

  Rozporządzanie akcjami w spółkach akcyjnych

  Akcje są papierami wartościowymi, które mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Ucieleśniają one określone w kodeksie spółek handlowych uprawnienia i obowiązki a także stanowią dowód (...)