Faktura VAT odnośnie kary umownej

Pytanie:

Spółka z o.o. zawarła przed Sądem Gospodarczym ugodę o ratalną zapłatę kary umownej wynikającej z zawartej pomiędzy stronami umowy o wykonanie koncertu, w umowie zawarty jest punkt mówiący o wystawieniu faktury VAT w stawce zwolnionej, na tę karę umowną. Czy przy wpłacaniu według ugody rat kary jest konieczność wystawienia przez stronę faktury zaliczkowej na każdą wpłatę i jaki tytuł w fakturze powinien być wpisany, czy wykonanie umowy, czy też kara umowna za nie wykonanie umowy? Jeżeli usługa była w stawce VAT zwolnionej, czy kara umowna jest na tej samej stawce VAT? Czy taka faktura może być kosztem uzyskania przychodów w firmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady kary umowne i odszkodowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są kosztem uzyskania przychodu. Wyjątek stanowią kary i odszkodowania wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że: „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług”. Powyższy przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów tylko określone rodzaje odszkodowań i kar umownych, a mianowicie kary i odszkodowania w tym przepisie wymienione.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwot kar umownych i odszkodowań uzależnione jest od spełnienia ogólnego warunku zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W związku z powyższym, jeżeli możliwe jest udowodnienie, iż wydatek z tytułu ugody (kary umownej) został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a nie jest on objęty wykluczeniem zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to nie ma przeszkód, aby zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. Informacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 31 stycznia 2005 r., sygn. US38/443/261/2004/MK).

Natomiast kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), nie są bowiem żadną z czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT, nie stanowią też świadczenia usług ani nie są obrotem w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT (tak przykładowo: Informacja Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 19 lipca 2004 r., sygn. PP/4430/105/2004; Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 9 marca 2006 r., sygn. OG/005/40/PP2/443/10/06). Zatem zaplata kary umownej nie będzie udokumentowana fakturą VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 20.8.2017

  Kara umowna - wybrane zagadnienia

  W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ (...)

 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)