e-prawnik.pl Porady prawne

Fundusz socjalny

Pytanie:

W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie kieruję do zaopiniowania komisji socjalnej, która opiniuje je pozytywnie i zapomogi takie są wypłacane. Czy jako dyrektor tej instytucji również mam prawo do wyżej wymienionej zapomogi? Czy powinienem w tej sprawie konsultować się z komisją socjalną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Fundusz socjalny

9.2.2010

Zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych osobą uprawnioną do korzystania z funduszu są pracownicy oraz ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. Wobec tego należy rozstrzygnąć, czy dyrektor instytucji kultury jest pracownikiem danego podmiotu, czy może jego jednostki organizacyjnej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony lub nie określony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie następuje w tym samym trybie. Za zgodnym poglądem judykatury (por. zwłaszcza orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2005 roku I PZP 11/04) oraz stanowiskiem organów władzy publicznej (por. Stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 i 10 czerwca 2008 roku w sprawie statusu pracowniczego dyrektora instytucji kultury) dyrektor takiego podmiotu jest pracownikiem danej instytucji, natomiast jego przełożonym służbowym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta. Wobec tego dyrektor jest również uprawnionym do świadczeń finansowych z funduszu.

Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz krąg osób uprawnionych do korzystania z funduszu w szkole określa się w regulaminie ZFŚS. Zasadą jest, że to, czego nie znajdzie się w ogólnie obowiązujących przepisach, należy określić w regulaminie, tak aby uniknąć wątpliwości związanych z funkcjonowaniem ZFŚS w danej placówce. Wobec powyższego świadczenia dla dyrektora winny odbyć się w procedurze właściwej dla każdego pracownika, a więc z obowiązkową konsultacją. Jednak z faktu, że w praktyce to sam dyrektor najczęściej dysponuje owym funduszem, w przypadku gdy to on jest jego beneficjentem, można ustalić w regulaminie stosowną, odmienną procedurę. Dla przykładu można zapisać w regulaminie, że wnioski dyrektora do konsultacji kieruje wicedyrektor albo główny księgowy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ