Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Pytanie:

Lekarze z publicznego ZOZ domagają się od pracodawcy wynagrodzenia za nadgodziny oraz udzielenia czasu wolnego z tytułu nadgodzin. Podstawą roszczeń jest niedostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego polegającego na niewliczaniu dyżurów do czasu pracy. Dyrekcja ZOZ chce rozwiązać problem i udzielać lekarzom czasu wolnego za nadgodziny (zejścia po dyżurach, udzielanie dni wolnych) i nie płacić za nie. Z tym, że przecież lekarze otrzymują wynagrodzenie za godziny przepracowane ponad normę (są to jednak normalne stawki, bez dodatku za nadgodziny - jedynie w święta są to stawki zwiększone za dyżury). Czy mimo to, iż lekarze otrzymują wynagrodzenie pracodawca powinien udzielić za wszystkie nadgodziny czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż czas przepracowany? Czy udzielając czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym mógłby nie płacić w ogóle za godziny przepracowane ponad normę (np. za dyżur w dzień powszedni, a potem oddać czas wolny)? Ewentualnie, czy wystarczy "dopłacić" dodatek za godziny nadliczbowe do stawki już zapłaconej, czyli "normalnej" - jak wtedy rozdzielić kiedy dodatek powinien być 100% a kiedy 50%?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 151[2] kodeksu pracy, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W przypadkach określonych powyżej pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z powyższym pracodawca powinien udzielić czasu wolnego za przepracowane nadgodziny, bez względu na to, że pracownik otrzymał wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (chodzi o zwykłą stawkę wynagrodzenia bez dodatków za pracę w nadgodzinach). Jak wynika z w/w przepisu, pracodawca może z własnej inicjatywy (nie na wniosek pracownika) udzielić mu dni wolnych od pracę za godziny nadliczbowe, w wymiarze o połowę wyższym, wówczas nie ma on już obowiązku wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dzień wolny zastępuje więc dodatek za godziny nadliczbowe, a nie wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,  w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

 2. 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.  

Dodatek w wysokości określonej w pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w art. 151[1] § 1 kp.

Jak wynika z powyższego, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje albo dodatek do wynagrodzania podstawowego albo czas wolny od pracy w odpowiednim wymiarze (na wniosek lub bez wniosku pracownika).

W powyższym przedmiocie proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)

 • 24.9.2017

  Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

 • 4.7.2018

  Dodatek energetyczny - Komu się należy i jak dostać dodatek energetyczny?

  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 1.6.2017

  Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

  Jeśli w okresie rozliczeniowym pracownik pracował dodatkowo, poza normalnym czasem pracy, to konieczne jest rozliczenie czasu pracy pracownika w celu ustalenia rekompensaty dodatkowo przepracowanych (...)