e-prawnik.pl Porady prawne

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Pytanie:

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, że dana firma lub osoba nie jest skazana, nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

2.2.2006

KRK nie jest jawny. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

 1. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,  

 2. Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów,  

 3. Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów,  

 4. sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem,  

 5. Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami, prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem,  

 6. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojskowym Służbom Informacyjnym, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,  

 7. wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań, 

 8. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub upoważnionemu przez nią przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na podstawie odrębnych ustaw, 

 9. organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia,  

 10. organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie,  

 11. pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,  

 12. 12.   władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności.  

Przepisy pkt 1, 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.

Poza tym, każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby. Każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane są zgromadzone w Rejestrze. Podmiotowi, którego dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tego podmiotu.

Firma, która zamierza rozpocząć współpracę z inną firmą może domagać się od drugiej strony zaświadczenia z KRK, że w nim nie figuruje. Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych, a także, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 50 złotych. Wysokość opłaty za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 100 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ