Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

Pytanie:

Pracę w szkole rozpoczęłam we wrześniu 2003 roku ( na pierwszym roku studiów licencjackich). Zatrudniona byłam na umowę o pracę. W roku 2005 rozpoczęłam pracę w innej szkole. 10-go marca 2006 roku uzyskałam kwalifikacje zawodowe (ukończyłam studia licencjackie), co umożliwiło mi we wrześniu 2006 roku rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. Taki staż trwa 9 m-cy, ale ze względu na ciąże i urlop macierzyński, staż został przedłużony i egzamin na nauczyciela kontraktowego odbył się 31października 2007 r. (zamiast w maju 2007). W październiku 2008 złożyłam wniosek o wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (czyli w ciągu roku od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego). Na początku stycznia 2009 roku otrzymałam taki zasiłek, lecz dziś 9stycznia okazuje się że musze go zwrócić, gdyż jednak nie spełniam jednego z warunków uprawniających mnie do otrzymania tych pieniędzy. Twardo trzymają się zapisu dot. dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy i okres tej pracy liczą inaczej niż ja (Karta Nauczyciela Art. 61 - Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole, ale (...)Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów). Czyli moja interpretacja brzmi następująco: do marca 2006 roku studiowałam, więc moja pierwsza praca zawodowa w życiu rozpoczęła się po 10 marca 2006, czyli uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat, a wniosek o wypłatę zasiłku również złożyłam w terminie-czyli w ciągu roku. Załączam przepisy dot. tej sprawy z Karty Nauczyciela. Art. 61. 1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. 2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Czy spełniam warunki do otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie czy też nie? Gdyż nie wiem czy moja interpretacja jest właściwa i czy mam o co walczyć, czy jednak powinnam poddać się bez walki i zwrócić pieniądze.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstwionego opisu sytuacji wynika, że konflikt opiera się o to, jak rozumieć definicję "pierwszej pracy" z art. 61 Karty Nauczyciela (KN). Nie można, naszym zdaniem, interpretować pojęcia „pierwszej pracy zawodowej” z art. 61 zdania pierwsze Karty Nauczyciela w oderwaniu od zdania drugiego tego przepisu. Zdanie drugie precyzuje bowiem pojęcie „pierwszej pracy”, wskazując, ze nie należy jej rozumieć potocznie i wyklucza z tego pojęcia pracę wykonywaną w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Jednym słowem, art. 61 KN zawiera własną, zmodyfikowaną w stosunku do potocznego rozumienia, definicję „pierwszej pracy”. Z pojęcia „pierwszej pracy” należy zatem wykluczyć pracę podjętą w okresie studiów licencjackich.

Zgodnie z zacytowanym w pytaniu przepisem Karty Nauczyciela, do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów. Tak więc, termin podjęcia pierwszej pracy należy liczyć od dnia, w którym zakończyła Pani studia, a więc od dnia 10.03.2006 r.  Jeżeli w ciągu dwóch lat od tej daty, a więc do dnia 10.03.2008 r. uzyskała Pani stopień nauczyciela kontraktowego, przysługiwało Pani prawo do złożenia wniosku o jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zmieściła się Pani w tym terminie, uzyskując tytuł nauczyciela kontraktowego w dniu 31.10.2007 r. W ciągu roku od tej daty mogła Pani ubiegać się o przedmiotowy zasiłek. Naszym zdaniem pieniądze zostały Pani wypłacone zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 1983 r. (sygn. akt  III PZP 41/83) z brzmienia przepisu wynika, że zasiłek na zagospodarowanie przysługuje osobie, która podejmuje pracę w charakterze nauczyciela w szkole, dla którego praca w tym charakterze jest pierwszą pracą. Wykładnia językowa omawianego przepisu prowadzi do wniosku, że świadczenie określone jako „zasiłek na zagospodarowanie” przysługuje w przypadku, gdy pierwsze zatrudnienie następuje z równoczesnym spełnieniem ustawowego wymogu co do charakteru (nauczyciel) i miejsca (szkoła) zatrudnienia. Powyższa wykładnia art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela prowadzi do wniosku, że prawo podmiotowe do zasiłku na zagospodarowanie istnieje także wtedy, gdy podjęcie pierwszej pracy w szkole w charakterze nauczyciela poprzedzone było zatrudnieniem w innym zakładzie pracy lub nawet pracą w szkole, ale w innym charakterze. Za takim kierunkiem wykładni przemawia także wykładnia historyczna i systemowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: