e-prawnik.pl Porady prawne

Katecheza w kościele a praca nauczycielska

Pytanie:

Duchowny katolicki, kończący w tym roku 60 lat, przebywa od 4 lat na rencie II grupy. Wyliczając mu wysokość świadczenia, ZUS zaliczył 30-letni staż pracy duszpasterskiej. Czy w tym roku ów duchowny mógłby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu Karty Nauczyciela, tzn. czy okres katechezy prowadzonej w kościele zaliczy mu się do pracy nauczycielskiej, tak jak dzieje się to w odniesieniu do pracy katechety w szkole. Jeśli okres pracy katechetycznej prowadzonej w kościele nie daje uprawnień nauczycielskich, czy wspomniany duchowny mógłby wystąpić o wcześniejszą emeryturę jako zatrudniony w szczególnych warunkach przez okres ponad 15 lat, na który to okres składałoby się 7 lat pracy katechetycznej w szkole, 2 lata pracy w redakcji pisma katolickiego, 8 lat pracy, jako kapelan w domu pomocy społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Katecheza w kościele a praca nauczycielska

23.2.2007

Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury, bez względu na wiek, w ciągu dziewięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego. Praca w charakterze nauczyciela jest pracą w szczególnych warunkach.

Ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a. Zaś ilekroć w ustawie mówi się o szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a. Zgodnie z tymi przepisami ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

  1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,

  2. zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

  3. publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Ustawie podlegają również nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 1999 r.

, sygn. akt III AUa 410/99 za przyjęciem, iż parafialny punkt katechetyczny jest także placówką, a katecheta nauczający w tym punkcie jest również pracownikiem pedagogicznym, przemawiają uregulowania zawarte w ustawie o systemie oświaty i zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli. Potwierdza to również wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 lipca 1997 r., syg. akt II UKN 201/97 parafialna działalność katechetyczna prowadzona przez katechetę w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć jest pracą nauczycielską w rozumieniu art. 88 Karta Nauczyciela w związku z art. 21 ust. 1 ustawy stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Potwierdzeniem faktu, że praca w charakterze katechety w kościele zgodnie z uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2001 r., sygn. akt III ZP 32/2000 okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze odpowiedź na drugie pytanie staje się bezprzedmiotowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ