Klauzula prawomocności i wykonalności

Pytanie:

"Spotkałem się z określeniami "klauzula prawomocności" i "klauzulą wykonalności". Język prawniczy jest precyzyjny, więc są to prawdopodobnie dwa różne określenia. Proszę podać różnicę pomiędzy "klauzulą prawomocności" a "klauzulą wykonalności"."

Odpowiedź prawnika: Klauzula prawomocności i wykonalności

Zgodnie z art. 363 kpc orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.
Dotyczy to :

  • orzeczeń wydawanych w postępowaniu rozpoznawczym
  • postanowień wydawanych w postępowaniu zabezpieczającym
  • postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym

Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo. W myśl art. 365. § 1 kpc orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Prawomocność oznacza ostateczne zakończenie postępowania. Prawomocne mogą stać się zarówno orzeczenia sądu I, jak i II instancji. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia odnosi się do wszystkich orzeczeń sądu  bez względu na to, czy orzeczenie nadaje się, czy też nie nadaje się do wykonania w drodze egzekucji. 

Natomiast na podstawie art. 776 kpc podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia (jest to jednak termin instrukcyjny). Klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytułowi wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Nasir 2023-03-30 20:54:20

    W przypadku spraw o nakaza zapałaty z tytułu noe realiazcji kontaktow wystarczy stwierdzenie prawomocności. Prawomocne orzeczenie w tego typu sprawach jest tytułem wykonawczym bez konieczności nadawania klauzli wykonalności art 598 16 kpc. Taki mały haczyk ;)

  • Junosza 2012-09-21 14:53:15

    Odpowiedż (jak to często jest w przypadku pytań trudnych choć na oko banalnych) niestety unika stwierdzenia, czy istnieje legalna definicja klauzuli prawomocności. Odpowiedź prawnika od razu przenosi się na pojęcie prawomocności orzeczenia.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika