e-prawnik.pl Porady prawne

Kontrola nadzoru budowlanego

Pytanie:

Złożyłem skargę do nadzoru budowlanego i w ramach postępowania skargowego zarządzono kontrolę doraźną, w której nie byłem stroną. Organ nadzoru budowlanego tak sformułował temat kontroli doraźnej, że nie badano w ogóle spraw ujętych w skardze. Wykryto inne nieprawidłowości, ale tych, których dotyczyła skarga w ogóle nie rozpatrywano. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej przez organ nadzoru budowlanego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 09.10.2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 179, poz. 1494). W przepisach tych nie ma mowy wprost o tym, kto i kiedy określa temat kontroli. Wojewódzki INB twierdzi, że temat kontroli ustala on i nikt nie ma prawa tego kwestionować, a samo postępowanie nie podlega przepisom KPA. Ja twierdzę, że temat kontroli dokonywanej w ramach postępowania skargowego (które reguluje KPA) formułowany jest w ramach tego postępowania i wynika on z treści skargi (bo z czego miałby wynikać), tak więc nie może w zasadniczy sposób odbiegać od tematu, a przede wszystkim istoty skargi. Czy więc organ nadzoru budowlanego ma prawo formułować temat kontroli wewnętrznej (dokonanej w wyniku złożenia skargi) w taki sposób, że pomija badanie nieprawidłowości wskazanych wprost w skardze i czy fakt ten stanowi naruszenie prawa w rozumieniu KPA? W wyniku kontroli wewnętrznej nadzór budowlany stwierdził naruszenie prawa (przyjęto zgłoszenia na obiekty wymagające pozwolenia na budowę). We wnioskach pokontrolnych organ wskazał, co w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami należy robić w przyszłości dla uniknięcia nieprawidłowości podobnych. W żaden sposób nie wskazał, jak należy załatwić sprawę nieprawidłowości ujawnionych w tym postępowaniu. Po zakończeniu kontroli, a więc już w postępowaniu administracyjnym, nie zamkniętym nie przekazał sprawy dalej i nie zobowiązał żadnego właściwego organu do załatwienia sprawy ujawnionych faktów (art. 84b ust. 2) twierdząc, że zawarte w tym artykule określenie, że mogą kierować do niczego go nie zobowiązuje i zostawia mu całkowicie wolną rękę. Ja twierdzę, że jeśli po ujawnieniu oczywistych, stwierdzonych wprost w protokole pokontrolnym nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego chowa sprawę do szuflady (w ramach postępowania skargowego, w którym jestem stroną), to od tego momentu narusza już wszystkie ogólne zasady KPA. Czym innym jest bowiem ingerowanie w przebieg kontroli doraźnej, w której nie byłem stroną, a czym innym jest pominięcie wyników kontroli w postępowaniu skargowym. Czy mam rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kontrola nadzoru budowlanego

31.3.2006

Zgodnie z powołanym przez Pana rozporządzeniem przez postępowanie kontrolnym - należy rozumieć czynności podejmowane przez upoważnione osoby w ramach prowadzonej przez nie kontroli, mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności. Kontrolę przeprowadza zespół na podstawie legitymacji służbowych i imiennych upoważnień, określających podmiot kontrolowany, termin kontroli, okres ważności upoważnienia oraz podstawę prawną przeprowadzenia kontroli. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydają wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego - dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Organ kontrolujący, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego, powiadamia organ administracji architektoniczno-budowlanej, który będzie kontrolowany, o przedmiocie, zakresie i terminie kontroli. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania materiałów dowodowych. Kierownik zespołu przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole kontroli, sporządzonym przez zespół. Podpisany przez kierownika i członków zespołu protokół kontroli przekazuje się bezzwłocznie kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się z jego treścią.

Organy nadzoru budowlanego, w wyniku kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, mogą kierować do właściwych organów zalecenia pokontrolne, z wyznaczeniem terminu ich wykonania. O wykonaniu zaleceń oraz o innych działaniach podjętych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami organy te zawiadamiają niezwłocznie właściwe organy nadzoru budowlanego. Przy czym w przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczyna z urzędu postępowanie. W tym przypadku organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany do działania. Zakres kontroli nie wyznacza złożona skarga, lecz art. 84a prawa budowlanego. Zgodnie z nim kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

  1. kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;

  2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;

  3. sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:

  • badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;

  • sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Kontrola nadzoru budowlanego

bi

28.11.2012 8:33:31

Re: Kontrola nadzoru budowlanego

bzdury! kradzież!! odpowiedz nie zgodna z pytaniem!!

Re: Kontrola nadzoru budowlanego

rikimartin

10.1.2011 12:48:5

Re: Kontrola nadzoru budowlanego

Co to za odpowiedź? Chyba odpowiadający nie przeczytał pytania.

Re: Kontrola nadzoru budowlanego

rikimartin

10.1.2011 12:27:59

Re: Kontrola nadzoru budowlanego

Co to za odpowiedź? Chyba odpowiadający nie przeczytał pytania.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ