Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Pytanie:

Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do dostawcy towaru, firmy A, którą obciążył za wykonanie analizy opisu kwestionowanej etykiety i za dojazd pracownika PIS do sklepu. Ten sam inspektorat w tym samym czasie dokonał kontroli w drugim sklepie, kwestionując opis tego samego produktu i drugi raz w tym samym czasie obciążył firmę A za tą samą analizę. Czy Państwowy Inspektorat Sanitarny ma prawo obciążać firmę za koszty dojazdu pracownika i przeprowadzenie analizy słownego opisu produktu, a tym bardziej może to robić to dwukrotnie odnośnie tego samego tekstu, ale pochodzącego z innej torebki pobranej na innym sklepie? Obie decyzje i analizy słownego tekstu pochodzą z tego samego dnia i mają kolejne numery i dotyczą tego samego rejonu, w którym działa ten sam oddział PIS. Dodam, że podobna sytuacja która miała miejsce w innym województwie, gdzie kontrolę przeprowadzał inny oddział PIS, nie wiązała się z żadnymi opłatami dla firmy, mimo że zakwestionował ten sam opis produktu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawa do nakładania opłat z tytułu prowadzonej kontroli w znajduje się w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z art. 36 w/w ustawy za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

Sposób ustalania i wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności precyzuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z nim wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania. Do bezpośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności obejmujące:

  • średnie wynagrodzenie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne lub inne czynności, obliczane według godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z pochodnymi od wynagrodzenia;

  • koszty materiałowe, w tym w szczególności koszty odczynników i innych materiałów pomocniczych;

  • koszty podróży służbowych pracowników, w tym koszty należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej;

  • przeciętne koszty związane z działalnością rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

Do pośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności, obejmujące:

  • średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzenia;

  • koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych i pralniczych;

  • koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu;

  • koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury i sprzętu laboratoryjnego;

  • koszty transportu.

Do wysokości kosztów bezpośrednich dolicza się wysokość kosztów pośrednich.

Czas pracy pracownika niezbędny do wykonania badania laboratoryjnego oraz innej czynności, stanowiący podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia określa dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej na wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Trudno jednoznacznie określić zasadność dwukrotnego obciążenia jednostki kontrolowanej kosztami przeprowadzenia kontroli jej produktów. Skoro pracownik dokonał kontroli w dwóch jednostkach handlowych prowadzących sprzedaż tych produktów, to dwukrotnie wykonał czynność kontrolną. Istnieje więc podstawa do dwukrotnego obciążenia kosztami przeprowadzonych kontroli.

Z samego faktu, że inna jednostka kontrolująca nie pobrała opłaty z tytułu poniesionych kosztów, nie świadczy jeszcze, że ta opłaty pobrane przez inną jednostkę kontrolującą pobrane zostały bezzasadnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

beti

11.5.2017 23:20:29

Re: Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dzisiaj miałam wizytę kontrolną z Sanepidu, pierwszą od 6 lat- wtedy rozpoczęłam działalność- sklep rybny. Pani na początku stwierdziła, że z tego względu potraktuje mnie ulgowo. Zażądała jednorazowego fartuszka ochronnego( nie miałam) i po sprawdzeniu towaru, faktur, terminu przydatności przeszła za zaplecze i stwierdziła, że szafki w kuchni są zużyte, kuchenka ma ślady zadrapań, nie mam przyklejonych aktualnych dat i informacji producenta o przyprawach, że drzwi są chropowate i zabrudzone gniazdko kontaktowe- nie pobierała żadnych próbek- wychodząc powiedziała mi że dostanę opłatę ZA TO ŻE PRZYSZŁA MNIE SKONTROLOWAĆ!!! w wysokości 75 lub 95 zł!! Czy ja się prosiłam o tą kontrolę?? Za co mam płacić?? Żadnego mandatu karnego nie dostałam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY