Koszty ponoszone przez komornika.

Pytanie:

"Wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku komornikowi. z tego, co zauważyłem komornicy pobierają za to stałą opłatę. Zapytania do różnych podmiotów realizowane są w ramach zaliczki na korespondencję. Przy czym w przypadku zapytań do ZUS lub US komornicy pobierają jeszcze jedną, dodatkową, stałą opłatę.Czy komornik płaci coś zusowi albo urzędowi skarbowemu za wyciąg ze zbioru danych osobowych?"

Odpowiedź prawnika: Koszty ponoszone przez komornika.

 

Zgodnie z art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą. Wydatki te stanowią między innymi  koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Na pokrycie swoich wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania.

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2012.749 j.t. ) Ordynacja podatkowa (dalej o.p.) wskazują, że organy podatkowe ze wskazanymi w ustawie wyjątkami  udzielają informacji zawartych w aktach spraw podatkowych. Jednym z podmiotów uprawnionych do uzyskania owych informacji są komornicy sądowi w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi. Mogą oni w szczególności uzyskać informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników. Zgodnie z art. 299 §6 o.p. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Wysokość opłat określona jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz.U.2008.237.1664). Za udostępnienie informacji w formie pisemnej komornik musi uiścić opłatę w wysokości 45zł, a za udostępnienie informacji w innej formie - pod warunkiem, że komornik sądowy o to wnosi– 35zł. Koszty powyższe dotyczą informacji uzyskiwanych od urzędu skarbowego.

W kwestii opłat uiszczanych za udzielanie informacji przez ZUS należy sięgnąć do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku (Dz.U.2009.205.1585 -j.t.). Art. 50 ust. 10 tej ustawy stanowi, że dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3 (kontach ubezpieczonych i kontach płatników), udostępnia się komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Kwotę należną ZUS-owi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania (Dz.U.2003.8.95) wynosi ona 30 zł i 40 gr.

 Zgodnie z art. 770 k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.1964.43.296) dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Ogólne zasady ponoszenia  kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzą nas do wniosku, że powinien on zostać obciążany również kosztami wynikającymi z poszukiwania jego majątku, które zlecił komornikowi wierzyciel. Powyższe jednak może mieć zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy egzekucja okazała się być skuteczną. Bezskuteczność egzekucji spowoduje bowiem, iż opłata za poszukiwanie majątku będzie dodatkowym kosztem, który ponieść będzie musiał wierzyciel.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Andrzej 2015-04-23 21:55:21

    Witam jaki procent od wyegzekwowanej kwoty należy sie komornikowi podczas egzekucji ,i ile dni ma komornik na zawieszenie egzekucji z wniosku wieżyciela !

  • irek 2015-04-23 20:57:41

    czy komornik sądowy może umorzyć odsedki?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika