e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty ponoszone przez komornika.

Pytanie:

Wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku komornikowi. z tego, co zauważyłem komornicy pobierają za to stałą opłatę. Zapytania do różnych podmiotów realizowane są w ramach zaliczki na korespondencję. Przy czym w przypadku zapytań do ZUS lub US komornicy pobierają jeszcze jedną, dodatkową, stałą opłatę.Czy komornik płaci coś zusowi albo urzędowi skarbowemu za wyciąg ze zbioru danych osobowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty ponoszone przez komornika.

8.2.2013

Zgodnie z art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą. Wydatki te stanowią między innymi  koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Na pokrycie swoich wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania.

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2012.749 j.t. ) Ordynacja podatkowa (dalej o.p.) wskazują, że organy podatkowe ze wskazanymi w ustawie wyjątkami  udzielają informacji zawartych w aktach spraw podatkowych. Jednym z podmiotów uprawnionych do uzyskania owych informacji są komornicy sądowi w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi. Mogą oni w szczególności uzyskać informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników. Zgodnie z art. 299 §6 o.p. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Wysokość opłat określona jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz.U.2008.237.1664). Za udostępnienie informacji w formie pisemnej komornik musi uiścić opłatę w wysokości 45zł, a za udostępnienie informacji w innej formie - pod warunkiem, że komornik sądowy o to wnosi– 35zł. Koszty powyższe dotyczą informacji uzyskiwanych od urzędu skarbowego.

W kwestii opłat uiszczanych za udzielanie informacji przez ZUS należy sięgnąć do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku (Dz.U.2009.205.1585 -j.t.). Art. 50 ust. 10 tej ustawy stanowi, że dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3 (kontach ubezpieczonych i kontach płatników), udostępnia się komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Kwotę należną ZUS-owi określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania (Dz.U.2003.8.95) wynosi ona 30 zł i 40 gr.

 Zgodnie z art. 770 k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.1964.43.296) dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Ogólne zasady ponoszenia  kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzą nas do wniosku, że powinien on zostać obciążany również kosztami wynikającymi z poszukiwania jego majątku, które zlecił komornikowi wierzyciel. Powyższe jednak może mieć zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy egzekucja okazała się być skuteczną. Bezskuteczność egzekucji spowoduje bowiem, iż opłata za poszukiwanie majątku będzie dodatkowym kosztem, który ponieść będzie musiał wierzyciel.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Koszty ponoszone przez komornika.

Andrzej

23.4.2013 21:55:21

Re: Koszty ponoszone przez komornika.

Witam jaki procent od wyegzekwowanej kwoty należy sie komornikowi podczas egzekucji ,i ile dni ma komornik na zawieszenie egzekucji z wniosku wieżyciela !

Re: Koszty ponoszone przez komornika.

irek

23.4.2013 20:57:41

Re: Koszty ponoszone przez komornika.

czy komornik sądowy może umorzyć odsedki?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ