Kurator dla osoby nieznanej z miejsca z pobytu

Pytanie:

Chciałabym złożyć w Sądzie wniosek o ustanowienie kuratora dla Pozwanego nieznanego z miejsca pobytu. Pozwany został wymeldowany decyzją administracyjna z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Co muszę podać w uzasadnieniu? Jak nazywają się strony postępowania - nadal powód pozwany, czy wnioskodawca, uczestnik?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli stronie ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe, a jej miejsce pobytu nie jest znane, możliwe jest ustanowienie kuratora do doręczeń. Skierowanie do sądu pozwu lub innego pisma procesowego najczęściej bowiem powoduje, że strona przeciwna musi podjąć się obrony swych praw. Założeniem możliwości ustanowienia kuratora w takiej sytuacji jest właśnie zapewnienie ochrony tych praw. Zgodnie bowiem z orzeczeniem SN z dnia 3 marca 1997 r., sygnatura III CKN 10/96, opublikowanym w OSP 1997 nr 9 poz. 172 tzw. kurator dla doręczeń ma również obowiązek podejmować za stronę, której miejsce pobytu nie jest znane, czynności niezbędne dla obrony jej praw. Sposób wykonywania przez niego tego obowiązku wpływa na ocenę, czy prawa strony były należycie chronione. Poza tym doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić wyłącznie do rąk kuratora do doręczeń. Ustanowienie takiego kuratora następuje na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Ustanowienie kuratora procesowego następuje na rzecz ściśle określonego podmiotu (osoby fizycznej) - strony, uczestnika postępowania nieprocesowego, a także interwenienta ubocznego samoistnego. Sposób nazwania uczestników postępowania zależy od tego, czy jest to postępowanie procesowe (jak w opisanym przypadku), czy nieprocesowe. Wniosek o ustanowienie kuratora do doręczeń jest bowiem rozpatrywany w ramach danego postępowania przez sąd orzekający w danej sprawie lub przez przewodniczącego. W uzasadnieniu wniosku o ustanowienie kuratora dla doręczeń należy uprawdopodobnić (nie udowodnić), że miejsce pobytu strony jest nieznane.

Natomiast czym innym jest ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej. Ustanawia się go dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika. To samo dotyczy wypadku, gdy pełnomocnik nieobecnego nie może wykonywać swoich czynności albo gdy wykonuje je nienależycie. Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej może nastąpić także na rzecz osoby, której miejsce zamieszkania lub pobytu nie jest znane. Ustanowienie tego kuratora następuje w postępowaniu nieprocesowym, stąd osoba wnosząca wniosek jest nazywana wnioskodawcą, natomiast osoba nieobecna z istoty tego postępowania nie będzie jego uczestnikiem. Wniosek może złożyć każda osoba zainteresowana, a zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Wnioskodawca musi wykazać ponadto konieczność ochrony przez kuratora praw nieobecnego. Treść wniosku powinna więc wskazywać na spełnienie powyższych warunków. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.10.2017

  Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 15.12.2017

  Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)

 • 25.12.2018

  Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

  Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, (...)