Jak wygląda procedura likwidacji spółki jawnej?

Pytanie:

W związku z rozwiązaniem spółki jawnej zmuszeni jesteśmy prowadzić postępowanie likwidacyjne. Jak wygląda procedura likwidacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Likwidację spółki jawnej przeprowadzają likwidatorzy. Likwidatorami są wspólnicy spółki jawnej, chyba że wspólnicy powołają na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie lub osoby spoza swojego grona. Powołanie na likwidatorów tylko niektórych wspólników lub osób spoza ich grona wymaga podjęcia uchwały jednomyślnej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Również sąd rejestrowy, przed którym prowadzone jest postępowanie likwidacyjne może, z ważnych powodów na wniosek wspólnika albo innej osoby mającej w tym interes prawny ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników lub osoby spoza ich grona. Rozpoczęcie likwidacji może nastapić po zgłoszeniu do sądu rejestrowego: - faktu otwarcia likwidacji, - nazwisk, imion, adresów likwidatorów, - sposobu reprezentacji spółki w okresie likwidacji. Należy także zgłosić każdą zmianę tych danych. Zgłoszenie jest prawem i obowiązkiem każdego z likwidatorów. W okresie likwidacji spółka jawna może działać pod swą firmą, jednak z dodatkowym oznaczeniem "w likwidacji". Zadaniem likwidatorów jest zakończenie bieżących interesów spólki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy w okresie likwidacji mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw będących w toku. Likwidatorzy zobowiązani są sporządzić bilans likwidacji na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji. W przypadku gdy likwidacja trwała będzie dłużej niż rok, likwidatorzy zobowiązani są sporządzić dodatkowe sprawozdanie finansowe na dzień kończący każdy rok obrotowy. Zgodnie z art. 82 ksh., z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikowi w naturze. Jeżeli natomiast majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku - w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku. Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

marek

31.1.2011 22:38:6

Re: Likwidacja spółki jawnej

Jaka jest kolejność działań w likwidacji sp jawnej, jakie można podać przyczyny


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY