Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + vat). Przedmiotem mojej działalności jest handel detaliczny i hurtowy. Moje pytanie dotyczy mojego handlu hurtowego. Otóż część towarów sprzedaję hurtowo za gotówkę. Chodzi mi o limit 15tyś EURO (przyjmowanie gotówki) na podstawie Art.2 i 8 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czy limit ten dotyczy sprzedaży towaru tylko w 1 transakcji na tego samego nabywcę? Czy np. jeśli są 3 transakcje (faktury) w miesiącu na tego samego nabywcę, to się je sumuje (w celu ustalenia przekroczenia limitu)?"

Odpowiedź prawnika: Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji - art. 8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

 

Pod pojęciem transakcji ustawodawca nakazuje rozumieć dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:

a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,

b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,

c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,

d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały;

 

Limit 15 tys. dotyczy pojedynczej transakcji. Jeśli realizowane są np. 3 transakcje na tego samego odbiorcę, to każdą należy z osobna rozpatrywać pod kątem ustawowego limitu. Jednak ustawodawca nakazuje rejestrować również te transakcje, które są przeprowadzane za pomocą więcej niż jednej operacji i z okoliczności wynika, że są ze sobą powiązane. Chodzi zatem o zarejestrowanie jednorazowej transakcji wynoszącej np. 90 tys. euro, która została podzielona na kilka mniejszych, z których każda nie przekracza ustawowego progu 15 tys. euro. W doktrynie wyjaśniono jak należy rozumieć pojęcie transakcji powiązanych - Otóż za każdym razem, kiedy pojawią się wątpliwości, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gdyby nie było obowiązku rejestracji transakcji o równowartości przekraczającej 15.000 euro, wartość transakcji pozostałaby taka sama. Przykładowo, jeśli jeden podmiot dokonuje transakcji poniżej progu rejestracji, ale bardzo częstych, albo jeśli wiele osób dokonuje transakcji poniżej progu rejestracji, ale na to samo konto, to można mówić o transakcjach powiązanych w omawiany sposób. Transakcje mogą być powiązane przez osobę zleceniodawcy, właściciela rachunku, jego pełnomocnika lub beneficjenta (por. J.W. Wójcik, Zachować czujność, Rzeczpospolita 2002, 20 lutego). „Brak jest sprecyzowania, o jaki charakter powiązań chodzi. Może on mieć postać więzi czasowej, wtedy trzeba określić przedział czasowy, w jakim należy zliczać wartość jednostkowych transakcji, albo jaki powinien upłynąć pomiędzy poszczególnymi transakcjami" (W. Filipkowski, K. Grabowski, Rola domów maklerskich w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Prokuratura i Prawo 2002, nr 11, s. 81). Z drugiej strony nie budzi podejrzeń co do sztucznego dzielenia fakt wpłacania systematycznych (np. co miesiąc) kwot na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który pracodawca przelewa pensję pracownika. W tym przypadku mamy do czynienia z powiązaniem poszczególnych operacji poprzez bank, właściciela rachunku, wpłacającego, ale przykład wskazuje, że każda wpłata jest odrębną transakcją, pomimo że przekroczy w sumie w końcu 15 tys. euro (por. J.W. Wójcik, Typowanie transakcji podejrzanych, Gazeta Sądowa 2001, nr 11, s. 44 i n.).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika