Miejsce pobytu dłużnika

Pytanie:

Mój dłużnik (prawomocny wyrok sądu, bezskuteczna egzekucja komornicza) uchyla się od zapłaty długu. Nie odbiera listów poleconych. Wysłane listy przychodzą zwrotnie z adnotacją listonosza, że nie mieszka pod wskazanym adresem. Żeby skutecznie przeprowadzić egzekucje komorniczą muszę podać komornikowi miejsce zamieszkania czy zatrudnienia dłużnika. W jaki sposób mogę ustalić miejsce pobytu, zameldowania czy zatrudnienia dłużnika? Czy mam się z tym zwrócić do policji? Czy policja ma obowiązek pomóc mi w tym zakresie? Czy odpłatnie robi to komornik?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności w rozdziale 6 reguluje zagadnienie udostępniania danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy dane są udostępniane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Wezwanie organu postępowania egzekucyjnego – komornika, do wskazania adresu zameldowania dłużnika jest taką podstawą i uzasadnia interes prawny uzyskania informacji. W związku z tym należy złożyć odpowiedni wniosek (w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP). Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli wniosek jest składany w formie pisemnej, należy kierować go na adres: Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Wydział Udostępniania Danych, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa. Wnioski kierowane w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. Wniosek winien być opłacony, a w załączeniu należy wysłać pismo od komornika wzywające do podania adresu dłużnika. Opłacony wniosek wraz z pismem komornika będzie podstawą do wydania takiego zaświadczenia. Następnie po uzyskaniu zaświadczenia konieczne będzie doręczenie go organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Wzór wniosku oraz informacje dotyczące opłat znajdują się na właściwej stronie MSWiA.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wnioskiu nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Należy nadmienić, iż termin w którym Wydział Udostępniania Informacji udziela zaświadczenia wynosi ok. 4 miesiące. Spowodowane jest to bardzo dużą ilością wniosków, dlatego tez oczekując na w/w dokument należy uzbroić się w cierpliwość.

Organy ścigania mogą podejmować czynności na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dlatego w przedstawionym stanie faktycznym należy ustalić, czy istnieją podstawy skierowania do prokuratora zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i czy zachowanie dłużnika realizuje znamiona jakiegoś typu czynu zabronionego – np. oszustwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 15.12.2017

  Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)

 • 27.8.2009

  Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)