e-prawnik.pl Porady prawne

Pokrzywdzony w procesie

Pytanie:

Zostałem powiadomiony jako pokrzywdzony o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 kpk. Chodzi o zarzut przywłaszczenia mienia ścisle związany z podrobieniem mojego podpisu i użyciem tak spreparowanego dokumentu przed organem administracji. W zawiadomieniu jest tylko mowa o przestępstwie przywłaszczenia brak jest wątku podrobienia podpisu i użycia fałszywego dokumentu, co w sprawie jest ewidentne (szczególnie jeśli prokurator wysyła do sądu wniosek o samoskazanie).Jakie są możliwości pokrzywdzonego, żeby doprowadzić do sytuacji postawienia zarzutu związanego z podrobieniem podpisu (a przynajmniej użyciem fałszywego dokumentu)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pokrzywdzony w procesie

Na obecnym etapie postępowania, jako pokrzywdzony może Pan złożyć w trybie art. 9 § 2 kodeksu postępowania karnego, dalej k.p.k., wniosek do prokuratora o zmianę lub rozszerzenia aktu oskarżenia zgodnie z Pana życzeniem. Skuteczność takiego wniosku zależny będzie oczywiście od zawartych w niej argumentów.

Na etapie postępowania sądowego, działając jako oskarżyciel posiłkowy (przystąpienie w tym charakterze do sprawy w trybie oraz terminie wskazanym w art. 54 k.p.k) może Pan uczestniczyć w postępowaniu i w sposób czynny zmierzać do zmiany kwalifikacji prawnej czynu zabronionego z aktu oskarżenia a w konsekwencji doprowadzić do skazania z uwzględnieniem zarzutu fałszerstwa.

Ostatecznie, jeżeli zarzut fałszerstwa nie zostanie objęty postępowaniem - prokurator nie odmówi wszczęcia postępowania w tym zakresie lub sąd nie uniewinni oskarżonego od popełnienia tego czynu zabronionego – możliwe będzie ponowne zawiadomienie i wszczęcie nowego postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?