e-prawnik.pl Porady prawne

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Pytanie:

Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 r. nabywa już prawo do nagrody za 30 lat pracy. Czy należy wypłacić mu różnicę pomiędzy nagrodą wyższą a niższą (czyli 5 lat) w momencie gdy zakład pracy rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem dwutygodniowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2005, nr 146, poz. 1222) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. 2005, nr 146, poz. 1223) przewiduje analogiczne zasady dotyczące przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych pracownikom samorządowym. Zgodnie z postanowieniami tych aktów, w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tą wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jednak ta regulacja, przewidująca wcześniejszą wypłatę nagrody jubileuszowej w wypadku rozwiązania stosunku pracy, ma zastosowanie tylko do przypadku, gdy rozwiązanie tego stosunku następuje w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. W pozostałych przypadkach pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Jeśli zatem pracownik, z którym jest rozwiązywana umowa o pracę, przed jej rozwiązaniem nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, należy wypłacić mu różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Natomiast jeśli w momencie rozwiązania umowy o pracę, pracownik nie nabył jeszcze prawa do nagrody jubileuszowej (nie upłynął trzydziestoletni okres pracy), zakład pracy nie ma obowiązku wypłacać różnicy między wyższą, a niższą kwotą nagrody jubileuszowej (par. 9 ust. 11 i ust. 3 wyżej powołanego rozporządzenia).

Potrzebujesz porady prawnej?