Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości

Pytanie:

"W spółce akcyjnej Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość z likwidacją. Spółka ma wierzyciela hipotecznego (bank zabezpieczony na hipotece nieruchomości należącej do spółki). Czy po ogłoszeniu upadłości nadal będą naliczane odsetki i czy syndyk musi je zapłacić?"

Odpowiedź prawnika: Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości

Z dniem ogłoszenia upadłości, a nie z chwilą prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości, majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Z tego majątku mogą się zaspokajać wierzyciele. Z chwilą ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego z mocy samego prawa upadły traci zarząd, możność korzystania i rozporządzania majątkiem stanowiącym masę upadłości; majątek ten obejmuje w zarząd syndyk i zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Te zaś, których termin płatności już nastąpił, stały się wymagalne z tym dniem. W stosunku do wymagalnych zobowiązań odsetki od wierzytelności biegną w stosunku do upadłego od dnia wymagalności do dnia ogłoszenia upadłości i mogą być one zapłacone z masy upadłości. Potwierdza to również art. 247 ust. 2 pr. upadł., który stanowi, że odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście w kwocie naliczonej do dnia ogłoszenia upadłości. Taka jest ogólna zasada, albowiem nie dotyczy to odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Odsetki te mogą być zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia i również za okres do ogłoszenia upadłości. Przy czym uregulowanie to nie dotyczy poręczycieli lub współdłużników i można od nich żądać odsetek, tak jakby nie ogłoszono upadłości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Elka 2009-10-02 12:58:45

    Proszę o sprecyzowanie -" do dnia ogłoszenia upadłości", czy to znaczy,że jeśli dniem ogłoszenia upadłości jest np. 09.06.2009 to wierzyciel nalicza odsetki od zobowiązań do dnia 09.06.2009 czy 08.06.2009 tzn. do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika