Nielegalny pobór energii

Pytanie:

"W dniu 12.02.2006 zgłosiłem do zakładu energetycznego reklamację na zawyżanie licznika. W dniu 14.02.2006 przyjechali panowie z kontroli i stwierdzili że liczniki zawyżają pobór energii, po czym wymieniono mi wadliwe liczniki na nowe a stare zostały zabrane do ekspertyzy. W dniu 14.03.2006 otrzymałem z zakładu energetycznego protokoły ze sprawdzenia liczników w których to protokołach stwierdzono osłabienie magnesów hamujących i że to osłabienie zostało spowodowane działaniem silnego zewnętrznego pola magnetycznego, którego przyczyną był magnes stały. Wszystkie plomby były nie naruszone jak również liczniki nie posiadały żadnych uszkodzeń zewnętrznych. W związku z podejrzeniem o nie legalny pobór prądu zakład energetyczny powołując się na §17 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20-12-2004r wypowiedział mi umowne sprzedaży energii na dotychczasowych warunkach i nakazał przebudowę całej linii i przeniesienie liczników na zewnątrz budynku. Jak również karę pieniężna w wysokości 2602,89 zł za jeden licznik, a za drugi 5201,25 zł. Czy możliwe jest takie postępowanie zakładu energetycznego w taki sposób bez żadnego wyroku sadowego? Jak przed tym się bronić (grożą mi odcięciem prądu w razie nie uregulowania należności)? Jednocześnie oświadczam iż nigdy nie manipulowałem przy żadnych licznikach. Jak mam się przed nimi obronić?"

Odpowiedź prawnika: Nielegalny pobór energii

Przepis §17 powołanego w pytaniu rozporządzenia stanowi, iż odbiorca energii elektrycznej jest zobowiązany pobierać moc i energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych w umowie oraz utrzymywać należącą do niego sieć lub wewnętrzną instalację zasilającą i odbiorczą w należytym stanie technicznym.

Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o dostarczanie energii elektryczne określa sama umowa. To na jej podstawie zostały na Pana nałożone kary finansowe. Sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia nielegalnego poboru paliw lub energii są sprawami cywilnymi i jako takie podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny. Odmowa uiszczenia przez odbiorcę opłaty z tytułu nielegalnego poboru paliw lub energii będzie wiązać się z koniecznością wystąpienia przez przedsiębiorstwo energetyczne na drogę powództwa cywilnego. W trakcie procesu będzie mógł Pan przytaczać swoje twierdzenia i dowody.

Samo nieuiszczenie kary nie może powodem do wstrzymania dostaw prądu. Tak stwierdził zarówno Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jak i Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zakład może jednak wstrzymać dostawę ze względu na sam fakt nielegalnego poboru energii, ale tylko do momentu, gdy przyczyny tego stanu nie zostaną usunięte. W pytaniu napisał Pan, że liczniki zostały wymienione na nowe. Pozostaje jeszcze przeniesienie linii na zewnątrz budynku. Dopóki nie zostanie to wykonane, zakład będzie miał podstawy do wstrzymania dostaw.

Jeżeli jednak uzna Pan, że wstrzymanie będzie nieuzasadnione, może Pan wnieść wniosek do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu. Od decyzji Prezesa można wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika