Nierealizowanie obowiązku szkolnego

Pytanie:

Czy sąd ma prawo nałożyć karę grzywny np. 5000 zł na rodziców, którzy nie dopilnowują dziecka, aby wypełniało obowiązek szkolny? Proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednym ze sposobów egzekucji jest grzywna. Art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że grzywna w celu przymuszenia wykonania obowiązku może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 5 000 zł.

Zgodnie natomiast z art. 8 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych.

Zgodnie zaś z art. 598 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę osobie, która uchyla się od objęcia opieki. Sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę opiekunowi, który nie wykonuje zarządzeń sądu opiekuńczego. Jeżeli zarządzenie zostanie wykonane, grzywna jeszcze nie uiszczona może być umorzona.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Kasia Grzywa

14.9.2009 17:59:13

Re: Nierealizowanie obowiązku szkolnego

Co w sytuacji jeżeli to sam nauczyciel jest rodzicem ,który nie dopilnował realizacji przez dziecko obowiazku szkolnego. To czy w przypadku nałożenia przez sąd rodzinny grzywny osoba taka może nadal pracować w szkolnictwie.Myślę tutaj o niekaralności osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY