Nieściągalność orzeczonej kary grzywny

Pytanie:

Czy w sytuacji, jeżeli skazany nie może uiścić grzywny z powodu niskich dochodów, wystarczających mu tylko na utrzymanie na minimalnym poziomie, a egzekucja okazała się niemożliwa, pozostaje tylko zstępcza kara pozbawienia wolności?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istnieje szereg instytucji w postępowaniu karnym wykonawczym, których celem jest uniknięcie konieczności osadzania w zakładzie karnym osoby, która nie jest w stanie spłacić orzeczonej grzywny. Jeżeli skazany wyrazi na to zgodę, grzywna nie przekraczająca 100 stawek dziennych (wysokość stawki dziennej wynika z wyroku sądu) może zostać zamieniona na pracę społecznie użyteczną w wymiarze od 1 do 12 miesięcy. Sąd na wniosek skazanego może odroczyć ściągnięcie grzywny lub rozłożyć ją na raty na okres jednego roku a wypadkach szczególnych nawet do trzech lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od skazanego nie może on uiścić grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może grzywnę w całości lub w części umorzyć. Orzekając zastępcza karę pozbawienia wolności sąd może zawiesić jej wykonanie na okres próby od roku do dwóch lat i może także, w przypadku spłaty co najmniej połowy grzywny w terminie, zastosować korzystniejszy dla skazanego przelicznik, niż wynikający z wyroku skazującego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

paulo

12.7.2013 10:39:20

Re: Nieściągalność orzeczonej kary grzywny

Witam Przebywam w zk - spałacałem grzywnę - nie stety przestałem spłaczać poniwasz przebywam w ZK/ mam całkowity brak dochodu / sad chce zamienic na odsiadke . Jak jest szansa jednak aby sad nie zamienił kary grzywny do osidki


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: