Oskarżony

Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

Czy nie uzupełnienie pisma przez pokrzywdzonego w terminie i zakresie podanym przez sąd karny, tak by sąd uznał je za pozew poszkodowanego, spowoduje, że pozew złożony przez prokuratora pozostanie (...)

Uprawnienia policji

Uprawnienia policji

Kto określa czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu niedozwolonego? W jaki sposób przeszukany obywatel może zweryfikować, czy nie doszło do naruszenia przepisów przez policję? Czy (...)

Co oznacza zwolnienie obrońcy z urzędu

Co oznacza zwolnienie obrońcy z urzędu

Moja znajoma w sprawie z oskarżenia o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, twierdzi że nie jest winna, ponieważ winną jest druga osoba biorąca udział w kolizji (chodzi o zderzenie się rowerami), (...)

Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony

Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony

Sprawca w trakcie czynu był zdrowy, a choroba (np. demencja uniemożliwiająca racjonalną ocenę faktów, przyjęcia określonej linii obrony, komunikację z adwokatami, itp.) nastąpiła np. po wszczęciu (...)

Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

Otrzymałem wyrok nakazowy na wniosek straży miejskiej o ukaranie w trybie zwyczajnym z miasta na przeciwległym końcu Polski w stosunku do mojego miejsca zamieszkania. Nie zgadzam się z decyzją i (...)

Wnioski dowodowe i powoływanie świadków

Wnioski dowodowe i powoływanie świadków

Sąd doręczył akt oskarżenia. Ile oskarżony posiada czasu na złożenie wniosku o powołaniu świadków? W jakim trybie się to odbywa?

Jawność wokandy

Jawność wokandy

Na drzwiach sali sądowej wydziału karnego wisi kartka papieru - wokanda. Na niej wśród wielu oskarżonych jest nazwisko osoby, która obecnie jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawa ta dotyczy (...)

Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia

Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia

Jaka jest różnica miedzy postawieniem zarzutów przez prokuraturę, a postawieniem aktu oskarżenia?

Posiadanie marihuany

Posiadanie marihuany

U młodej, 17 letniej osoby policja podczas zwykłej kontroli znalazła woreczek z suszem ok 0,6 grama (waga woreczka i suszu) po przeszukaniu mieszkania policja niczego nie znalazła, osoba ta nie była (...)

Prawomocność postanowienia w k.p.k.

Prawomocność postanowienia w k.p.k.

Sąd wydał postanowienie o uchyleniu środków zapobiegawczych na podstawie art.253 par.1 kpk. Zrobił to w stosunku do trzech oskarżonych w sprawie. Środki te miały różny charakter (głownie zakaz (...)

Niestawiennictwo na rozprawie pojednawczej

Niestawiennictwo na rozprawie pojednawczej

Pan X i pani Y mieli wezwanie na rozprawę pojednawczą przed sądem karnym z oskarżenia prywatnego. Niestety z banalnej przyczyny, jaką było mylne odczytanie godziny wezwania nie stawili się przed (...)

Doręczenie wezwania na rozprawę sądową

Doręczenie wezwania na rozprawę sądową

Jestem oskarżony o spowodowanie pożaru i oskarżono mnie z kodeksu cywilnego. Planuję w tym czasie podroż do X na wakacje. Czy mogę opuścić kraj w czasie trwania rozprawy jeżeli nie będę w stanie (...)

Przesłanki badań psychiatrycznych oskarżonego

Przesłanki badań psychiatrycznych oskarżonego

Sędzia dała wiarę (chyba) insynuacjom skarżącym w moją niepoczytalność. Dąży do nadania mi obrońcy z urzędu i nadania statusu "niepoczytalnego". Wysłano zapytanie do szpitala, gdyż ja oświadczyłem, (...)

Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę

Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę

Zostałem oskarżony o przestępstwo - chodzi o pobicie. Po zakończeniu śledztwa prokurator zapoznał mnie z aktami sprawy i zaproponował ugodę. Zgodziłem się na nią i ustaliliśmy karę w wysokości (...)

Łagodniejsza kara dla sprawcy młodocianego

Łagodniejsza kara dla sprawcy młodocianego

Mój znajomy jest oskarżony przed sądem karnym. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał dwadzieścia lat, więc jest osobą młodocianą. Czy to może być powodem, dla którego może on starać (...)

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej

Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej

Czy dla osoby niepełnosprawnej lub osoby badanej w trakcie postępowania karnego, sąd ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika z urzędu, jeśli taka osoba nie ma obrońcy z wyboru?

Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego

Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego

Mężowi postawiono zarzuty i przesłuchano go jako podejrzanego. Wśród twierdzeń, które się znalazły w protokole, są oczywiste kłamstwa. Nie dotyczą one jednak sprawy, a faktów związanych z (...)

Wzajemny akt oskarżenia

Wzajemny akt oskarżenia

Byłem dzisiaj jako oskarżony o przestępstwo z art. 216 kk (publiczne zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania się) na rozprawie pojednawczej. Oskarżycielka prywatna nie stawiła się. (...)

Oskarżenie wzajemnie wobec spółki z o.o.

Oskarżenie wzajemnie wobec spółki z o.o.

Spółka z o.o. wniosła prywatny akt oskarżenia przeciwko mnie z art. 212 kk za to, że rzekomo naruszyłem jej dobra osobiste tym, że ... rzetelnie upubliczniałem informacje o jej zadłużeniu! Była (...)

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Prokurator skierował do Sądu akt oskarżenia o przestępstwo, które spełnia warunki warunkowego umorzenia postępowania. Nie odbyła się jeszcze żadna rozprawa, a dopiero jest wyznaczony termin pierwszej. (...)

Pisma procesowe oskarżonego w sprawie karnej

Pisma procesowe oskarżonego w sprawie karnej

W sprawie cywilnej, o ile mi wiadomo, mogę w dowolnym czasie przed zamknięciem rozprawy wysyłać dowolną ilość pism procesowych i mogą one zostać uwzględnione i stronie przeciwnej przesyłane (...)

Wznowienie postępowania karnego - nowe fakty

Wznowienie postępowania karnego - nowe fakty

2 lata temu mój kuzyn został zamieszany w nielegalną sprzedaż w internecie na portalu aukcyjnym. Osoby kierujące tym procederem schroniły się za granicą w chwili, gdy policja zaczęła się nimi (...)

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie

Jednego pana z koneksjami nazwałem wielokrotnie oszustem w wielu pismach do potencjalnie narażonych na niego przedsiębiorców, przez co zostałem oskarżony (o dziwo - bo wszak nie groziłem mu, tylko (...)

Uniewinnienie a przedawnienie karalności

Uniewinnienie a przedawnienie karalności

W toczącej się już 7 lat sprawie przed Sądem Rejonowym występuję jako oskarżony. W najbliższych dniach ma zapaść wyrok. Podczas postępowania sadowego żadne ze stawianych zarzutów w akcie oskarżenia (...)

Wezwanie na rozprawę karną

Wezwanie na rozprawę karną

Jako oskarżony (niesłusznie) o przestępstwo z art. 191 par. 2 kk otrzymałem wezwanie na rozprawę do sądu grodzkiego. Sąd \"... wzywa Pana do stawiennictwa w charakterze oskarżonego ... w sprawie (...)

Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

W wyniku ujawnionych przez moją osobę poważnych uchybień Prokuratora Prokuratury Rejonowej, Prokuratura Apelacyjna wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko temu prokuratorowi. Prokurator, o (...)

Zawieszenie postępowania z wniosku oskarżonego

Zawieszenie postępowania z wniosku oskarżonego

Trwa obecnie proces karny, w którym występuję jako oskarżony o zniszczenie mienia wartości 1000 zł. W trakcie procesu ujawniłem, że świadek, który jest zarazem pełnomocnikiem strony poszkodowanej, (...)

Brak odczytania aktu oskarżenia

Brak odczytania aktu oskarżenia

Sąd na pierwszej rozprawie w postępowaniu uproszczonym otworzył proces, w którym jestem oskarżony o zniszczenie mienia w wysokości 1000 zł. Sąd zapytał mnie, czy przyznaję się do winy i po odpowiedzi (...)

Odwieszenie wykonania kary

Odwieszenie wykonania kary

W lutym 2005 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 4 lat za czyn z art. 284 par. 2 kk. Obecnie toczy się przeciwko mnie kolejny proces karny, w którym jestem (...)

Zmiana z trybu uproszonego na zwykły

Zmiana z trybu uproszonego na zwykły

Odbyła sie rozprawa rozpatrywana w trybie uproszczonym. Następna rozprawa została wyznaczona za miesiąc i odbyła się w trybie zwyczajnym, tak było napisane na grafiku rozpraw na drzwiach sali sądowej. (...)

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie (...)

Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej

Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej

Osoba będąca oskarżonym w postępowaniu karnym przed sądem rejonowym otrzymała pocztą wezwanie w swojej rozprawie na termin - datę X. Jednocześnie dużo wcześniej ta sama osoba otrzymała wezwanie (...)

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Zostałem oskarżony o to, że jechałem w stanie nietrzeźwości rowerem. Przede mną sprawa sądowa przed sądem grodzkim. Czy w takim postępowaniu sąd może zastosować instytucję dobrowolnego poddania (...)

Rezygnacja przez oskarżonego z obrońcy

Rezygnacja przez oskarżonego z obrońcy

Oskarżony w procesie karnym rezygnuje z obrońcy i powołuje nowego. Co się dzieje z procesem w sytuacji, kiedy na krótko przed mowami końcowymi oskarżony w procesie karnym zrezygnuje ze swojego obrońcy (...)

Lista biegłych sądowych i koszty opinii

Lista biegłych sądowych i koszty opinii

Na potrzeby toczonego sporu sądowego (jestem oskarżony w sprawie karnej-gospodarczej; niezgłoszenie na czas wniosku o upadłość sp. z o.o.) chciałbym posiłkować się opinią biegłego z zakresu (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez (...)

Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

Zostałem oskarżony o groźby karalne (pozbawienie życia), przy czym groźby te wzbudziły obawę, że zostać spełnione to jest o czyn z art. 190 § 1 KK. W prokuraturze toczyło się postępowanie, (...)

Zasady oceny dowodów

Zasady oceny dowodów

Sąd w uzasadnieniu wyroku w poczynionych przez siebie ustaleniach faktów i zdarzeń przeczy zasadom kodeksowym (kpk) i logice. Czy istnieją jawne akty normatywne (poza wiedzą naukową) porządkujące (...)

Brak pouczenia a prawo do obrony

Brak pouczenia a prawo do obrony

W podpisanym przez podejrzanego "Postanowieniu o przedstawieniu zarzutów" jest nadruk: "pouczając na podstawie art. 313 § 3 kpk o prawie żądania, do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia (...)

Wezwanie na posiedzenie pojednawcze

Wezwanie na posiedzenie pojednawcze

Otrzymałem z sądu - wydziału karnego wezwanie w charakterze oskarżonego z art. 212 k.k. na rozprawę pojednawczą. Chodzi o to, że publicznie rozpowszechniłem informacje, w których nazywam oszustkę (...)

Zeznania świadka i bycie oskarżonym

Zeznania świadka i bycie oskarżonym

Świadek w sprawie karnej złożył zeznania, których treść potwierdza popełnienie przez niego przestępstwa w innej sprawie, gdzie jest on oskarżonym. W tej drugiej sprawie oskarżony nie chce składać (...)

Wynagrodzenie obrońcy obligatoryjnego

Wynagrodzenie obrońcy obligatoryjnego

Mojemu mężowi w trakcie postępowania sądowego z uwagi na to, iż mąż był leczony psychiatrycznie sąd z urzędu przyznał adwokata. W trakcie tego postępowania jednakże okazało się, że pomoc (...)

Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

Jaki akt prawny reguluje kwestie zwolnień lekarskich przedkładanych do sądu przez obwinionego w sprawach o wykroczenia? Chodzi mi o regulację akceptacji przez sąd zwolnień lekarskich od lekarza (...)

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Sąd karny może zastosować warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy, który spełnia wszystkie przesłanki art. 66 kk. Co w przypadku, jeśli prokurator w ogóle nie zwróci się do sądu z takim (...)

Udział aresztowanego w procesie karnym

Udział aresztowanego w procesie karnym

Czy przebywający w areszcie skazany ma prawo do udziału w innym toczącym się przeciwko niemu postępowaniu? W postępowaniu dowodowym przesłuchanych ma być blisko 80 świadków, którym skazany chce (...)

Składanie wyjaśnień przez oskarżonego

Składanie wyjaśnień przez oskarżonego

Odbyła się pierwsza rozprawa z art. 286 kk. Przed rozprawą były złożone wyjaśnienia na policji, ale one nie są pełne. Oskarżony chciał złożyć swoje wyjaśnienie na pierwszej rozprawie wraz (...)

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Kto oprócz prawnika może być reprezentantem, bądź przedstawicielem osoby oskarżonej?

Niepoczytalność oskarżonego

Niepoczytalność oskarżonego

Jestem w trakcie sprawy karnej wznowionej sprzed 5 lat. Osoba oskarżona oszukała mnie sprzedając mi obligacje, które wcześniej podarowała komuś innemu, oczywiście przyjęła zapłatę, obecnie (...)

Informacja o przebiegu śledztwa

Informacja o przebiegu śledztwa

Czy składając do prokuratury doniesienie w sprawie, w której nie jestem stroną, mogę żądać zachowania anonimowości, uzyskać informacje o zasadności doniesienia i finale ewentualnego postępowania (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wyłudzony podpis

12.4.2018 przez: marek0617

Sprastwo

3.4.2018 przez: Opera12

Zwrot poręczenia

27.3.2018 przez: siemiatek