e-prawnik.pl Porady prawne

Oskarżony porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

  Czy nie uzupełnienie pisma przez pokrzywdzonego w terminie i zakresie podanym przez sąd karny, tak by sąd uznał je za pozew poszkodowanego, spowoduje, że pozew złożony przez prokuratora pozostanie (...)

  Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego
 • Uprawnienia policji

  Kto określa czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu niedozwolonego? W jaki sposób przeszukany obywatel może zweryfikować, czy nie doszło do naruszenia przepisów przez policję? Czy (...)

  Uprawnienia policji
 • Co oznacza zwolnienie obrońcy z urzędu

  Moja znajoma w sprawie z oskarżenia o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, twierdzi że nie jest winna, ponieważ winną jest druga osoba biorąca udział w kolizji (chodzi o zderzenie się rowerami), (...)

  Co oznacza zwolnienie obrońcy z urzędu
 • Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony

  Sprawca w trakcie czynu był zdrowy, a choroba (np. demencja uniemożliwiająca racjonalną ocenę faktów, przyjęcia określonej linii obrony, komunikację z adwokatami, itp.) nastąpiła np. po wszczęciu (...)

  Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony
 • Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

  Otrzymałem wyrok nakazowy na wniosek straży miejskiej o ukaranie w trybie zwyczajnym z miasta na przeciwległym końcu Polski w stosunku do mojego miejsca zamieszkania. Nie zgadzam się z decyzją i (...)

  Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego
 • Wnioski dowodowe i powoływanie świadków

  Sąd doręczył akt oskarżenia. Ile oskarżony posiada czasu na złożenie wniosku o powołaniu świadków? W jakim trybie się to odbywa?

  Wnioski dowodowe i powoływanie świadków
 • Jawność wokandy

  Na drzwiach sali sądowej wydziału karnego wisi kartka papieru - wokanda. Na niej wśród wielu oskarżonych jest nazwisko osoby, która obecnie jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawa ta dotyczy (...)

  Jawność wokandy
 • Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia

  Jaka jest różnica miedzy postawieniem zarzutów przez prokuraturę, a postawieniem aktu oskarżenia?

  Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia
 • Posiadanie marihuany

  U młodej, 17 letniej osoby policja podczas zwykłej kontroli znalazła woreczek z suszem ok 0,6 grama (waga woreczka i suszu) po przeszukaniu mieszkania policja niczego nie znalazła, osoba ta nie była (...)

  Posiadanie marihuany
 • Prawomocność postanowienia w k.p.k.

  Sąd wydał postanowienie o uchyleniu środków zapobiegawczych na podstawie art.253 par.1 kpk. Zrobił to w stosunku do trzech oskarżonych w sprawie. Środki te miały różny charakter (głownie zakaz (...)

  Prawomocność postanowienia w k.p.k.
 • Niestawiennictwo na rozprawie pojednawczej

  Pan X i pani Y mieli wezwanie na rozprawę pojednawczą przed sądem karnym z oskarżenia prywatnego. Niestety z banalnej przyczyny, jaką było mylne odczytanie godziny wezwania nie stawili się przed (...)

  Niestawiennictwo na rozprawie pojednawczej
 • Doręczenie wezwania na rozprawę sądową

  Jestem oskarżony o spowodowanie pożaru i oskarżono mnie z kodeksu cywilnego. Planuję w tym czasie podroż do X na wakacje. Czy mogę opuścić kraj w czasie trwania rozprawy jeżeli nie będę w stanie (...)

  Doręczenie wezwania na rozprawę sądową
 • Przesłanki badań psychiatrycznych oskarżonego

  Sędzia dała wiarę (chyba) insynuacjom skarżącym w moją niepoczytalność. Dąży do nadania mi obrońcy z urzędu i nadania statusu "niepoczytalnego". Wysłano zapytanie do szpitala, gdyż ja oświadczyłem, (...)

  Przesłanki badań psychiatrycznych oskarżonego
 • Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę

  Zostałem oskarżony o przestępstwo - chodzi o pobicie. Po zakończeniu śledztwa prokurator zapoznał mnie z aktami sprawy i zaproponował ugodę. Zgodziłem się na nią i ustaliliśmy karę w wysokości (...)

  Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę
 • Łagodniejsza kara dla sprawcy młodocianego

  Mój znajomy jest oskarżony przed sądem karnym. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał dwadzieścia lat, więc jest osobą młodocianą. Czy to może być powodem, dla którego może on starać (...)

  Łagodniejsza kara dla sprawcy młodocianego
 • Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

  Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

  Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych
 • Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej

  Czy dla osoby niepełnosprawnej lub osoby badanej w trakcie postępowania karnego, sąd ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika z urzędu, jeśli taka osoba nie ma obrońcy z wyboru?

  Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej
 • Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego

  Mężowi postawiono zarzuty i przesłuchano go jako podejrzanego. Wśród twierdzeń, które się znalazły w protokole, są oczywiste kłamstwa. Nie dotyczą one jednak sprawy, a faktów związanych z (...)

  Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego
 • Wzajemny akt oskarżenia

  Byłem dzisiaj jako oskarżony o przestępstwo z art. 216 kk (publiczne zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania się) na rozprawie pojednawczej. Oskarżycielka prywatna nie stawiła się. (...)

  Wzajemny akt oskarżenia
 • Oskarżenie wzajemnie wobec spółki z o.o.

  Spółka z o.o. wniosła prywatny akt oskarżenia przeciwko mnie z art. 212 kk za to, że rzekomo naruszyłem jej dobra osobiste tym, że ... rzetelnie upubliczniałem informacje o jej zadłużeniu! Była (...)

  Oskarżenie wzajemnie wobec spółki z o.o.
 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Prokurator skierował do Sądu akt oskarżenia o przestępstwo, które spełnia warunki warunkowego umorzenia postępowania. Nie odbyła się jeszcze żadna rozprawa, a dopiero jest wyznaczony termin pierwszej. (...)

  Warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • Pisma procesowe oskarżonego w sprawie karnej

  W sprawie cywilnej, o ile mi wiadomo, mogę w dowolnym czasie przed zamknięciem rozprawy wysyłać dowolną ilość pism procesowych i mogą one zostać uwzględnione i stronie przeciwnej przesyłane (...)

  Pisma procesowe oskarżonego w sprawie karnej
 • Wznowienie postępowania karnego - nowe fakty

  2 lata temu mój kuzyn został zamieszany w nielegalną sprzedaż w internecie na portalu aukcyjnym. Osoby kierujące tym procederem schroniły się za granicą w chwili, gdy policja zaczęła się nimi (...)

  Wznowienie postępowania karnego - nowe fakty
 • Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie

  Jednego pana z koneksjami nazwałem wielokrotnie oszustem w wielu pismach do potencjalnie narażonych na niego przedsiębiorców, przez co zostałem oskarżony (o dziwo - bo wszak nie groziłem mu, tylko (...)

  Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie
 • Uniewinnienie a przedawnienie karalności

  W toczącej się już 7 lat sprawie przed Sądem Rejonowym występuję jako oskarżony. W najbliższych dniach ma zapaść wyrok. Podczas postępowania sadowego żadne ze stawianych zarzutów w akcie oskarżenia (...)

  Uniewinnienie a przedawnienie karalności
 • Wezwanie na rozprawę karną

  Jako oskarżony (niesłusznie) o przestępstwo z art. 191 par. 2 kk otrzymałem wezwanie na rozprawę do sądu grodzkiego. Sąd \"... wzywa Pana do stawiennictwa w charakterze oskarżonego ... w sprawie (...)

  Wezwanie na rozprawę karną
 • Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

  W wyniku ujawnionych przez moją osobę poważnych uchybień Prokuratora Prokuratury Rejonowej, Prokuratura Apelacyjna wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko temu prokuratorowi. Prokurator, o (...)

  Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie
 • Zawieszenie postępowania z wniosku oskarżonego

  Trwa obecnie proces karny, w którym występuję jako oskarżony o zniszczenie mienia wartości 1000 zł. W trakcie procesu ujawniłem, że świadek, który jest zarazem pełnomocnikiem strony poszkodowanej, (...)

  Zawieszenie postępowania z wniosku oskarżonego
 • Brak odczytania aktu oskarżenia

  Sąd na pierwszej rozprawie w postępowaniu uproszczonym otworzył proces, w którym jestem oskarżony o zniszczenie mienia w wysokości 1000 zł. Sąd zapytał mnie, czy przyznaję się do winy i po odpowiedzi (...)

  Brak odczytania aktu oskarżenia
 • Odwieszenie wykonania kary

  W lutym 2005 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 4 lat za czyn z art. 284 par. 2 kk. Obecnie toczy się przeciwko mnie kolejny proces karny, w którym jestem (...)

  Odwieszenie wykonania kary
 • Zmiana z trybu uproszonego na zwykły

  Odbyła sie rozprawa rozpatrywana w trybie uproszczonym. Następna rozprawa została wyznaczona za miesiąc i odbyła się w trybie zwyczajnym, tak było napisane na grafiku rozpraw na drzwiach sali sądowej. (...)

  Zmiana z trybu uproszonego na zwykły
 • Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

  Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie (...)

  Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony
 • Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej

  Osoba będąca oskarżonym w postępowaniu karnym przed sądem rejonowym otrzymała pocztą wezwanie w swojej rozprawie na termin - datę X. Jednocześnie dużo wcześniej ta sama osoba otrzymała wezwanie (...)

  Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej
 • Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

  Zostałem oskarżony o to, że jechałem w stanie nietrzeźwości rowerem. Przede mną sprawa sądowa przed sądem grodzkim. Czy w takim postępowaniu sąd może zastosować instytucję dobrowolnego poddania (...)

  Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
 • Rezygnacja przez oskarżonego z obrońcy

  Oskarżony w procesie karnym rezygnuje z obrońcy i powołuje nowego. Co się dzieje z procesem w sytuacji, kiedy na krótko przed mowami końcowymi oskarżony w procesie karnym zrezygnuje ze swojego obrońcy (...)

  Rezygnacja przez oskarżonego z obrońcy
 • Lista biegłych sądowych i koszty opinii

  Na potrzeby toczonego sporu sądowego (jestem oskarżony w sprawie karnej-gospodarczej; niezgłoszenie na czas wniosku o upadłość sp. z o.o.) chciałbym posiłkować się opinią biegłego z zakresu (...)

  Lista biegłych sądowych i koszty opinii
 • Dobrowolne poddanie się karze

  Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez (...)

  Dobrowolne poddanie się karze
 • Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

  Zostałem oskarżony o groźby karalne (pozbawienie życia), przy czym groźby te wzbudziły obawę, że zostać spełnione to jest o czyn z art. 190 § 1 KK. W prokuraturze toczyło się postępowanie, (...)

  Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej
 • Zasady oceny dowodów

  Sąd w uzasadnieniu wyroku w poczynionych przez siebie ustaleniach faktów i zdarzeń przeczy zasadom kodeksowym (kpk) i logice. Czy istnieją jawne akty normatywne (poza wiedzą naukową) porządkujące (...)

  Zasady oceny dowodów
 • Brak pouczenia a prawo do obrony

  W podpisanym przez podejrzanego "Postanowieniu o przedstawieniu zarzutów" jest nadruk: "pouczając na podstawie art. 313 § 3 kpk o prawie żądania, do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia (...)

  Brak pouczenia a prawo do obrony

1

2

3