Przesłanki badań psychiatrycznych oskarżonego

Pytanie:

Sędzia dała wiarę (chyba) insynuacjom skarżącym w moją niepoczytalność. Dąży do nadania mi obrońcy z urzędu i nadania statusu "niepoczytalnego". Wysłano zapytanie do szpitala, gdyż ja oświadczyłem, że leczony nie byłem. Istotnie, 25 lat temu byłem na tzw. psychoterapii bezlekowej przez ok.10 dni. Czy stanowi to podstawę do badań psychologicznych i psychiatrycznych - obserwacji, z tego co wiem, przynajmniej 6 tygodni.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan oskarżonym w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 74 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, oskarżony jest obowiązany poddać się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu. Jak więc wynika z w/w przepisu jeżeli sąd uzna, że zachodzi taka potrzeba, ma wówczas prawo skierować oskarżonego na badania i obserwacje psychologiczne i psychiatryczne. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie psychiatryczne oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym. Orzeka o tym sąd, określając miejsce obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni; na wniosek zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd. Na postanowienia, o których mowa powyżej, przysługuje zażalenie. Badania takie są przeprowadzane m.in. przed podjęciem decyzji o zastosowaniu środka zabezpieczającego. (art. 203 kpk) Zgodnie z art. 93 kodeksu karnego, sąd może orzec środek zabezpieczający związany z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego; przed orzeczeniem tego środka sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz psychologa.

W związku z powyższym, jeżeli sąd uznał to za zasadne, miał prawo skierować Pan na badania psychologiczne i psychiatryczne.

Nadmieniamy, że przysługuje Panu prawo do obrony gwarantowane przez przepis art. 6 Kodeksu postępowania karnego. Może Pan więc korzystać w toku postępowania z pomocy obrońcy z wyboru bądź też z urzędu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.2.2012

  Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

  Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, (...)

 • 22.6.2018

  Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

  Sądy dwóch instancji skazały oskarżonego za kierowanie samochodem po pijanemu, nie dostrzegając zatarcia jego kary za takie samo wcześniejsze przestępstwo. Sąd Najwyższy uwzględnił (...)

 • 30.4.2018

  Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

  Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym (...)

 • 10.2.2010

  Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

  Porada wskaże Ci jakie warunki musisz spełnić, by móc domagać się ustanowienia obrońcy z urzędu. Czy będziesz musiał zapłacić wyznaczonemu przez sąd obrońcy? Jakie są jego obowiązki w czasie (...)

 • 15.9.2011

  Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

  Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych, których zastosowanie przewiduje i dopuszcza w pewnych okolicznościach kodeks postępowania karnego. Środki zapobiegawcze to tzw. środki (...)