Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Pytanie:

Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa o wartości 200tys zł. Zawiadomienie zawierało trzy zarzuty: 1.Zagarnięcie towarów o wartości 95 tys. Dowód: dokumenty komputerowe pobrania towarów za okres 01/01/- 30/06/02 szt. 43 o łącznej wartosci 500 tys. zł bez wyjaśnienia, dlaczego 95 tys. a nie 500 tys.; 2. wystawienia faktur na nieistniejące podmioty o wartości 102 tys. w celu zagarnięcia towarów i próby tego ukrycia; 3. zgarnięcia płatności za zapłacone faktury o wartości 13.400.00. Łączna wartość to 210.400.00.Następnie otrzymałem wezwanie na komendę w celu złożenia zeznań .Podczas wstępnej rozmowy spostrzegłem że wiedza funkcjonariuszy na temat informatyki i księgowości jest zerowa w związku tym odmówiłem składania zeznań i skorzystałem z prawa ustosunkowania się do nich pisemnie. W piśmie tym złożyłem obszerne wyjaśnienia i dołączyłem kopie dokumentów firmy świadczące że stawiane zarzuty nie mają pokrycia. Wnioskowałem w nim o powołane biegłego w celu sprawdzenia zapisów informatycznych jak i księgowych firmy i ustalenia stanu rzeczywistego. Otrzymałem pismo odrzucające mój wniosek jako bez zasadny. Na tym skończyły się moje kontakty z organami ścigania. Po czterech latach otrzymałem wezwanie do sądu na rozprawę z informacją o zmianie postępowania przed sądem z trybu zwykłego na uproszczony. Akt oskarżenia zawiera tj. o czyny z art.286 & 1 kk w zw. z art. 270 & 1 kk w zw. z art. 294 & 1 kk w zw. z art.11 & 2 kk w zw. z art.91 & 1 kk. Akt oskarżenia zawierał również treść: na podstawie art.24 &1 , 28 &1 i 31 &1 kpk sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy postępowaniu zwyczajnym. Zawiera również słowo \"prowadzono dochodzenie przeciwko\". Opisałem to szczegółowo, ponieważ z przebiegu sprawy i dokumentów wynika że postępowanie i proces mogą być ustawione a oskarżający chce osiągnąć nienależną korzyść materialną w wysokości 0.5 ml zł poprzez odpis jakoby utraconych towarów z urzędu skarbowego jak również wnioskował w sądzie o naprawienie szkody. Doskonale zdając sobie sprawę, że mój status materialny nie pozwoli mi na skuteczną obronę. Czy Sąd Rejonowy jest właściwym do rozpatrywania tej sprawy? Czy Sąd mógł zmienić tryb postępowania? Czy tryb uproszczony ogranicza moje prawa do obrony tzn. brak możliwości powołania biegłego, brak możliwości składania dowolnych wniosków poza formularzem specjalnym)? Jeżeli okaże się, że sąd jest niewłaściwy, a tryb postępowania niezgodny z prawem czy mogę odmówić udziału w rozprawie i czy czynności dokonane przez Sąd mają wartość prawną? Czy Prokuratura nie dopuściła się do uchybień procedury postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sprawie właściwy jest sąd rejonowy.

Sąd, dokonując kontroli wstępnej aktu oskarżenia, zobowiązany jest badać przesłanki warunkujące dopuszczalność prowadzenia w danej sprawie postępowania uproszczonego zarówno od strony formalnej (tj. korelację formy prowadzonego w sprawie postępowania przygotowawczego ze wskazaniem trybu postępowania sądowego – prowadzono dochodzenie), jak i od strony materialnej (czy postępowanie przygotowawcze było legalne, tzn. odpowiadało wymogom ustawowym przewidzianym dla danego rodzaju postępowania – czy dochodzenie było właściwą formą). Inaczej mówiąc jeśli prowadzone było dochodzenie zamiast śledztwa i prokurator wnioskował o tryb zwyczajny Sąd powinien w tym trybie sprawę rozpoznać. Zmiana na tryb uproszczony nie jest dopuszczalna z tego względu, że prowadzono dochodzenie, gdy w rzeczywistości miało być prowadzone postępowanie w formie śledztwa. Jednakże takie uchybienie (dochodzenie zamiast śledztwa), jeśli sąd prowadziłby postępowanie w trybie zwykłym jak wnioskował prokurator nie miałoby znaczenia. Tak - orzeczenie SN z dnia 25 marca 2004 r., sygn. I KZP 43/2003.

Postępowanie uproszczone przede wszystkim tym odróżnia się od zwykłego, iż redukuje formalizm procesu. Nie można powiedzieć, iż ogranicza prawo do obrony; takie przepisy lub ich interpretacja byłaby niezgodna z Konstytucją. Jednak rzeczywiście postępowanie uproszczone daje mniejszą gwarancję dokładnego, wnikliwego rozpoznania sprawy. 

Różnice, jakie dotyczą postępowania uproszczonego dotyczą jednego osoby oskarżonego.  

Przede wszystkim w postępowaniu uproszczonym nie jest obowiązkowa obecność oskarżonego. Zgodnie z art. 479 kpc jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny.  

Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odczytuje się uprzednio złożone jego wyjaśnienia. 

Jednakże rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo wnosił o odroczenie rozprawy. 

Wyrok zaoczny doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu.

Sąd nie uwzględni sprzeciwu, jeżeli uzna nieobecność oskarżonego na rozprawie za nie usprawiedliwioną. Na postanowienie to służy zażalenie. Uwzględnienie sprzeciwu powoduje ponowne rozpoznanie sprawy. Wyrok zaoczny traci moc, gdy oskarżony lub jego obrońca stawi się na rozprawę. 

Ponadto sąd rozpoznaje sprawę jednoosobowo. Prezes sądu rejonowego może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli jest to uzasadnione jej okolicznościami. Prezes sądu okręgowego może zarządzić rozpoznanie sprawy jednoosobowo, jeżeli była rozpoznana w pierwszej instancji w takim składzie.

W przedstawionej sprawie nie stawienie się w sądzie, odmowa udziału w sprawie, może rodzić negatywne konsekwencje. Należałoby raczej stawić się w sądzie i powołując się na wskazane na początku orzeczenie SN, powoływać, iz sprawa powinna się toczyć w postępowaniu zwykłym. Oczywiście, prowadzenie dochodzenia zamiast śledztwa jest uchybieniem prokuratury, jednakże takie uchybienie (dochodzenie zamiast śledztwa), jeśli sąd prowadziłby postępowanie w trybie zwykłym jak wnioskował prokurator nie będzie miało znaczenia. Przede wszystkim należy dążyć do rozpatrzenia sprawy w postępowaniu zwykłym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY