Odwieszenie wykonania kary

Pytanie:

W lutym 2005 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 4 lat za czyn z art. 284 par. 2 kk. Obecnie toczy się przeciwko mnie kolejny proces karny, w którym jestem oskarżony o czyn z z art. 288 par. 1 kk, tj. o uszkodzenie pojazdu powodujące straty w wysokości 500 zł. Sprawa się toczy. Zarzucany mi czyn nie został wyrządzony umyślnie, lecz w wyniku tego, iż zostałem sprowokowany przez inną osobę (właściciela uszkodzonego pojazdu) i doszło do szarpaniny, w wyniku czego został zarysowany lakier tego samochodu. Czy jeśli zostanę uznany za winnego, sąd uzna, iż wyrządziłem szkodę o wartości 500 zł i zostanę skazany na grzywnę, to w takiej sytuacji grozi mi odwieszenie wykonania wcześniejszego wyroku który na mnie ciąży?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks karny przewiduje, że sąd zarządza wykonanie kary uprzednio warunkowo zawieszonej, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. W chwili obecnej zatem do oceny sądu należy, czy zarządzi on w stosunku do Pana wykonanie kary, która została uprzednio warunkowo zawieszona. W razie jednak skazania za czyn z art. 288 par. 1 kodeksu karnego sąd będzie zobowiązany do zarządzenia wykonania uprzednio zawieszonej kary, pod warunkiem pawomocnego orzeczenia kary pozbawienia wolności. Można bowiem uznać, że czyny z art. 284 par. 2 kk i art. 288 par. 1 kk noszą znamiona podobnych (należą one do grupy przestępstw przeciwko mieniu). Sytuacja taka nie zajdzie jednak w wypadku, gdy sąd zastosuje łagodniejszą dla Pana kwalifikację prawną opartąna paragrafie 2 art. 288 kk i orzecze karę grzywny. W takim wypadku sąd będzie mógł karę odwiesić a nie będzie musiał.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

 • 4.9.2018

  Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

  Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął (...)