Dobrowolne poddanie się karze

Pytanie:

Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez oskarżonych na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz naprawienia szkody po uprawomocnieniu sie wyroku zgodnie z art.335 kpk. Sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie wydania wyroku w trybie art.335 kpk. Z dołączonego aktu oskarżenia wynika, że oskarżeni mają zarzucane oszustwa na znaczna kwotę ponad 2 mln zł i naprawienie szkody staje sie nierealne, gdyż obecnie nie prowadza działalności a wznowienie działalności gdy oszukali 11 podmiotów w całej Polsce i są na liście ogólnopolskiej dłużników nie wróży im wejście na rynek, nie mają szansy naprawienia szkody. Oskarżeni twierdzą od 1,5 roku że i oni są wierzycielami ok.1 mln kwoty ale nie mają do okazania żadnego wyroku sadu gospodarczego w sprawie nakazu zapłaty a jedynie posiłkują się bezskutecznie firmami windykacyjnymi. W śledztwie jako pokrzywdzony składałem do prokuratury ok 10 pisemnych wniosków o powołaniu biegłego księgowego by wskazać na zadłużenie i należności oszustów, ale Prokuratura rejonowa moje wnioski odrzucała twierdząc ze jak taka potrzeba zaistnieje to powołają biegłego księgowego. Widać wyraźnie że prokuratura Rejonowa swym działaniem sprzyjała oszustom i potraktowała ich ostatecznie bardzo tolerancyjnie nie wskazując realnych szans na naprawienie szkody. Czy przed wyznaczonym terminem posiedzenia sadu mogę jako pokrzywdzony lub poprzez mojego adwokata z urzędu zawnioskować: przesunięcie terminu tego posiedzenia sądu w sprawie wydania wyroku w trybie art.335 kpk do czasu przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, powołanie biegłego sadowego przez sąd w celu ustalenia aktywów i pasywów firmy a głównie możliwości naprawienia szkody w aspekcie posiadanych długów i zobowiązań, przeprowadzenie rozprawy na warunkach ogólnych ponieważ deklaracji oskarżonych na pismie składane u komornika o ratalnej spłacie długów nie były respektowane, zawieszenie rozprawy ponieważ wniosłem do innej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez w/w oskarżonych w innej sprawie karnej gdzie nielegalnie uczestniczyli w zbycie mięsa pochodzącego z padłych sztuk, a proceder ten prowadzili gotówkowo bez przelewów by ukryć przed komornikami posiadanie środków, wyłączenie mojej sprawy jednego z 11 wierzycieli wymienionych w akcie oskarżenia do prowadzenia odrębnego postępowania sądowego ale nie w aspekcie art.335 lecz na zasadach ogólnych bądź żądania zasądzenia harmonogramu spłaty mojego długu znacznej wartości.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 335 kk, jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze,  a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie. Zatem, jeżeli prokurator uznał, że istnieją takie przesłanki do dobrowolnego poddania się karze, to dalsze czynności mogą nie być przeprowadzane. Jeżeli akt oskarżenia zawiera wniosek z art.335 to prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi. W takiej sytuacji postępowania dowodowego nie prowadzi się. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Pokrzywdzony może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć oświadczenie, złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Status oskarżyciela posiłkowego umożliwi Panu zaskarżenie orzeczenia. Wydaje się, że celowym jest składanie wszystkich wniosków i dowodów, które mogą sprawić, że sąd uzna, że nie istnieją podstawy do złożenia wniosku, czy też uzna, że np. powinna być orzeczona kara wyższa.

W świetle powyższego,  wydaje się bezzasadnym składanie wniosku o przesunięcie terminu rozprawy, gdyż istnieje konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, można natomiast wnioskować (wszystko to pod warunkiem, że jest się oskarżycielem posiłkowym) o nieuwzględnienie wniosku, ze względu na opisaną sytaucję, wnioskować o powołanie biegłego (zastrzegamy jednak, że nie oceniamy racjonalności powołania konkretnych dowodów, czy też udowadniania konkretnych okoliczności, ani też nie przesądzamy, czy dany wniosek zostanie uwzględniony – leży to bowiem w gestii sądu).

Zawieszenie postępowania natomiast, w związku z innym postępowaniem, jest możliwe, jeżeli w razie orzeczenia kary za to drugie przestępstwo staniałyby podstawy do umorzenia zawieszanego postępowania. Jeżeli spodziewana co do rodzaju i wysokości kara „za inne przestępstwo” będzie wskazywała na niecelowość ukarania za występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, wówczas - w celu oczekiwania na takie orzeczenie w sprawie o to inne przestępstwo - można zawiesić postępowanie w sprawie o wspomniany występek. Zatem, wydaje się, że wnioskowanie przez Pana o zawieszenie też nie jest celowe.

Wydaje się również, że nie jest celowe żądanie wyłączenia rozpoznania sprawy do odrębnego postępowania. Łączne rozpoznanie sprawy w zakresie wszystkich czynów, jakie zarzucono oskarżonemu, pozwala sądowi na prawidłową ocenę całokształtu jego przestępczej działalności, pozwala również na ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa i trafne zastosowanie środków karnych przewidzianych w ustawie (postanowienie SN z dnia 30 kwietnia 1981 r. - I KZ 20/81, OSNKW 1981/9/50).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY