Nieświadome posłużenie się podrobionym dokumentem

Pytanie:

Jako cesjonariusz, na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności, często kieruję pozwy w oparciu o kserokopie dokumentów, nie widząc wcześniej oryginałów. Jeszcze nie było takiego przypadku, aby pozwany zarzucił, iż kserokopia dotyczy sfałszowanego dokumentu, jednak nie można wykluczyć, że kiedyś cedent przekaże mi kserokopię podrobionego dokumentu, np. umowy pożyczki. Czy mnie takiej sytuacji grozić będzie odpowiedzialność karna, jeżeli w dobrej wierze załączę do pozwu taką kserokopię?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 115 §14 k.k.) Definicja ta jest bardzo szeroka i w jej rozumieniu dokumentem jest zarówno oryginalny egzemplarz umowy, jak i jego kserokopia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III KKN 370/00).

W myśl art. 270 §1 k.k., karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlega ten, kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa. W sytuacji opisanej w pytaniu możliwa byłaby kwalifikacja zachowania jako użycia dokumentu sfałszowanego. Użyciem jest bowiem posługiwanie się dokumentem w obrocie prawnym (zob. W. Wróbel [w:] A. Zoll et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., wyd. II, Warszawa 2006). Tego typu czynnością jest niewątpliwie wytoczenie powództwa w oparciu o treść dokumentu .

Ponieważ jednak czyn z art. 270 §1 k.k. stanowi typ umyślny, odpowiedzialność karna zależy od tego, czy sprawca obejmuje swoją świadomością, że dokument, którego używa, jest podrobiony lub przerobiony (tak W. Wróbel, op. cit.). W literaturze prezentowany jest jednak także pogląd, iż wystarczy tu, że sprawca godzi się z taką możliwością (A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. IV, LEX 2007). Nieumyślne posłużenie się dokumentem sfałszowanym nie podlega karze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: