Niewłaściwy nakaz zatrzymania a zatrzymanie osoby

Pytanie:

Czy policja może zatrzymać osobę, jeżeli nakaz na zatrzymanie wydany jest na inne nazwisko niż to, którym ta osoba się posługuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skoro w pytaniu jest mowa o „nakazie zatrzymania”, to zakładamy, iż chodzi tu o zatrzymanie dokonane na podstawie artykułu 247 kodeksu postępowania karnego. Zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej następuje w formie postanowienia prokuratora, na które przysługuje zażalenie. Postanowienie prokuratora wykonuje Policja lub inne uprawnione organy; mają one obowiązek wykonywania poleceń sądu i prokuratora. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, co należy rozumieć pod pojęciem „posługiwania się innym nazwiskiem”. Być może chodzi tu o używanie pseudonimu, może chodzi o posługiwanie się fałszywym nazwiskiem, może mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba zatrzymana zmieniła nazwisko poprzez zmianę stanu cywilnego. Tak czy inaczej bez względu na to, jaka jest tego przyczyna, jeżeli poprzez nazwisko widniejące w postanowieniu prokuratora możliwe jest zidentyfikowanie tej konkretnej osoby, fakt posługiwania się przez nią innym nazwiskiem nie ma znaczenia dla ważności zatrzymania. Możliwość zatrzymania w takich okolicznościach jak opisane wynika poza tym z interpretacji przepisu artykułu 246 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z jego treścią bowiem zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania. Przyjmuje się przy tym w doktrynie procesu karnego, iż zażalenie może dotyczyć zasadności zatrzymania (czy zostały spełnione warunki dotyczące obawy ucieczki lub ukrycia się zatrzymanego albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź niemożności ustalenia tożsamości, oraz tego, czy zachowane są przepisy ustawy), legalności zatrzymania (czy w momencie zatrzymania istniało uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo), prawidłowości wykonania zatrzymania (czy zatrzymanego natychmiast poinformowano o przyczynach zatrzymania, przysługujących mu prawach oraz czy go wysłuchano). Tak więc z powyższego wynika, iż nawet w przypadku, gdy osoba zatrzymana posługuje się innym nazwiskiem niż w postanowieniu o zatrzymaniu, zatrzymanie jest uzasadnione. Byłoby niezasadne tylko wtedy, gdyby np. w postanowieniu figurowało nazwisko Jan Kowalski, a osoba, która miałaby zostać zatrzymana to Krzysztof Nowak (co jest w stanie udowodnić prawdziwym dowodem tożsamości). W doktrynie procesu karnego przyjęte jest bowiem, iż samo pojawienie się nieścisłości, czy też brak możliwości stwierdzenia z całą pewnością, iż osoba w postanowieniu i zatrzymana to ta sama uzasadnia dokonanie zatrzymania. Obronie zatrzymanej osobie służy w/w zażalenie. Kiedy sąd stwierdzi bezpodstawność lub nielegalność zatrzymania, zarządza niezwłocznie zwolnienie zatrzymanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.12.2012

  Uprawnienia osoby zatrzymanej

  Uprawnienia przysługujące zatrzymanemu są gwarancją podstawowych praw człowieka. Mają zapewnić, żeby osoba nie została bezpodstawnie i niesprawiedliwie pozbawiona wolności. Uprawnienia te dotyczą (...)

 • 20.6.2012

  Zatrzymanie - kiedy, na jak długo, jaki organ i w jakich okolicznościach może mnie zatrzymać?

  Artykuł zawiera informacje o tym z jakich powodów i na jak długo Policja może zatrzymać osobę. Czy stan nietrzeźwości może być wyłącznym powodem zatrzymania? Kiedy należy zwolnić zatrzymanego? (...)

 • 20.10.2016

  Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić (...)

 • 11.1.2010

  Do czego są uprawnieni inspektorzy transportu drogowego?

  Inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, (...)

 • 18.3.2017

  Stwierdzanie zgonu i kwalifikacja do transplantacji

  Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów została ostatecznie przyjęta przez parlament. (...)