Niezgłoszenie spadku do opodatkowania

Pytanie:

"Dostałem od Państwa następującą odpowiedź na ostatnie pytanie: "Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku należało złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia (postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku). Wysokość podatku określa się według skali podatkowej określonej w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn." Jeżeli postanowienie o nabyciu spadku uprawomocniło się 20.04.2006 r. i do tej pory nie złożyliśmy żadnego zeznania podatkowego, to co mamy teraz zrobić - jakie konkretnie kroki podjąć? Czy pierwszym krokiem jest zrobienie wyceny spadku? Czy robimy to samodzielnie, czy robi to ktoś z urzędu? Czy wycena spadku będzie się liczyła z dniem 20.04.2006 r., czy wedle obecnych wycen? Czy będziemy musieli zapłacić jakąś karę za zwłokę i ewentualnie w jakiej wysokości?"

Odpowiedź prawnika: Niezgłoszenie spadku do opodatkowania

W sytuacji, gdy nabycie spadku w drodze dziedziczenia wbrew ustawie o podatku od spadków i darowizn nie zostało zgłoszone do opodatkowania po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, a nabywcy zamierzają sprzedać nieruchomości, które były częścią spadku, czym prędzej należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). W zeznaniu tym podatnik jest zobowiązany do wskazania wartości poszczególnych elementów spadku. Zgodnie  z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

Odnośnie dnia wyceny należy wskazać, iż jak stanowi art. 7 ust. 1 powołanej wyżej ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak natomiast stanowi art. 6 ust. 4 ustawy w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. W zależności od wysokości podatku narażonego na uszczuplenie przewiduje się łagodniejsze formy kary (w szczególności karę grzywny za wykroczenie skarbowe). Czyny te, aby podlegały powyższym karom, muszą zostać popełnione umyślnie, co musiałoby być wykazane w postępowaniu karnym skarbowym. W praktyce więc w takich sprawach postępowanie karne skarbowe rzadko jest wszczynane.

Ponadto podatnik będzie zobowiązany uiścić odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika