Niezłożenie deklaracji w terminie

Pytanie:

Fundacja nie złożyła w wymaganym terminie deklaracji CIT - 8, aczkolwiek złożenie deklaracji nie wiązało się z zapłaceniem podatku. Jakie są konsekwencje niezłożenia takiego dokumentu do Urzędu skarbowego i kto ponosi za to odpowiedzialność?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej może powodować konsekwencje karne skarbowe nawet jeśli z niezłożeniem deklaracji nie wiązało się uszczuplenie należności (podatku). Zgodnie bowiem z art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Zatem za fundację (osobę prawnę) odpowiedzialność będzie ponosił zarząd fundacji, ewentualnie osoba, której powierzono prowadzenie księgowości fundacji.

Należy wskazać, iż można uchylić się od odpowiedzialności składając najpóźniej razem z deklaracją tzw. czynny żal. Zgodnie bowiem z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: