Obiekt gospodarczy - pozwolenie na budowę

Pytanie:

Mam działkę rekreacyjną, na której stoi domek letniskowy drewniany na podmurówce i podpiwniczenie pod częścią. Oczywiście była zgoda na budowę i to jest sprawa zamknięta. Chcę obok na działce postawić typowe pomieszczenie gospodarcze (na rowery, kosiarkę, etc) bez okien - ale murowane. Czy potrzebuję na wybudowanie takiego obiektu pozwolenia na budowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z prawem budowlanym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę jest wymagane dla dużych budynków gospodarczych.

Pod ten stan prawny nie podpada :

 1. wolno stojący parterowych budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 2. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.

Do legalizacji obu wyżej wymienionych inwestycji ustawodawca wymaga jedynie zgłoszenia nie później niż 30 dni przed przed planowana budową, w odpowiednim dla miejsca położenia nieruchomości starostwie powiatowym. We wniosku zgłoszeniowym należy:

 1. określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

 2. złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 3. w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami na zadanie właściwego organu który nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia dokumentacji, w określonym terminie,

Jednakże w tym wypadku stosowanie zgłoszeń związane jest z szeroką możliwością posługiwania się przez organ uznaniową oceną podejmowanej działalności budowlanej. Organ ma obowiązek wnieść sprzeciw od złożonego wniosku, gdy:

 1. dotyczy ono budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

 2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy

 3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego

Natomiast jeśli planowana inwestycja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

 1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

 2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

 3. pogorszenie warunków zdrowotno -sanitarnych; 

 4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.

W przypadku gdy dany organ w terminie 30 dni od doręczenia właściwego zgłoszenia nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu, inwestor może sam przystąpić do wykonywania zaplanowanych robót budowlanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 6.5.2010

  Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Zgodnie (...)

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 4.10.2017

  Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

  Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)