Oddalenie wniosku dowodowego

Pytanie:

Prokuratura rejonowa prowadzi śledztwo. Jako pokrzywdzony na podstawie art. 193 kpk wnoszę kolejne wnioski o powołanie biegłego księgowego w celu zbadania dokumentacji księgowej mojego dłużnika. Prokuratura na moje pisma nie reaguje lub pisze, że jak zajdzie potrzeba wówczas biegłego powoła. Czy Prokurator na mój wniosek dowodowy winien napisać postanowienie o odmowie powołania biegłego, na które mam prawo złożyć do Sądu Rejonowego zażalenie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy dotyczące przeprowadzania dowodów stosuje się do wszystkich organów w postępowaniu karnym, w tym również do prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania karnego dowody przeprowadza się na wniosek strony (w tym również pokrzywdzonego, który jest stroną w postępowaniu przygotowawczym) bądź z urzędu. Wniosek dowodowy strony powinien podawać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które maja być udowodnione; możliwe jest również określenie sposobu przeprowadzenia dowodu. Wniosek dowodowy podlega oddaleniu, jeżeli

  • przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;
  • okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia da rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;
  • dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności;
  • dowodu nie da się przeprowadzić;
  • wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.

Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi jednak na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia. Zaskarżeniu podlegają te postanowienia, które zamykają drogę do wydania wyroku i co środka zabezpieczającego oraz takie, na które ustawa wyraźnie przewiduje zażalenie. Ponadto art. 302 § 2 kpk stanowi, iż stronom przysługuje zażalenie na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. Z przytoczonych przepisów należy wywnioskować, iż oddalenie wniosku dowodowego jest możliwe w przepisanych przez prawo okolicznościach i następuje w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Możliwe jest jednak ponowne złożenie wniosku dowodowego, tak w postępowaniu przed sądem jak i w postępowaniu przygotowawczym, i ostateczne przeprowadzenie dowodu. Nie jest możliwe złożenie zażalenie na podstawie wspomnianego powyżej 302 § 2 kpk ponieważ oddalenie wniosku dowodowego następuje na podstawie postanowienia, a uprawnienie o którym mowa służy na decyzję organu prowadzącego postępowanie, inną niż postanowienie czy zarządzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: