Odległość płotu od granicy nieruchomości

Pytanie:

Czy można wybudować wiatę z jedną ścianą murowaną z cegły o wysokości 2m, przy granicy działki bez zgody sąsiada? Jaką maksymalną wysokość może mieć pełen płot rozgraniczający dwie działki budowlane?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z postanowieniami ustawy prawo budowlane budowa budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast zasady rozmieszczania budynków na działkach budowlanych reguluje rozporządzenie dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, zasadniczo odległość budynku od granicy działki powinna wynosić przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi - co najmniej 4 m, a bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m. Dopuszcza się usytuowanie budynku, w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, jeżeli: 1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź 2) ściana zewnętrzna bez otworów budynku wznoszonego będzie usytuowana w odległości nie mniejszej od granicy z sąsiednią działką niż najbardziej do granicy zbliżony punkt ściany zewnętrznej budynku istniejącego, znajdującej się w odległości mniejszej niż 3 m, a wznoszony budynek będzie usytuowany w prostopadłym do granicy pasie terenu, o szerokości wyznaczonej przez część budynku istniejącego, położoną w odległości do 3 m od granicy i będzie miał wysokość nie większą niż ma budynek istniejący w odległości do 3 m od granicy. Jeśli zaś chodzi o ograniczenia dotyczące ogrodzeń, to zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Rozporządzenie to nie ustanawia maksymalnej dozwolonej wysokości ogrodzenia. W sprawie ogrodzeń postanawia tylko, iż co do zasady ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Nadto umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 16.7.2017

  Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe też poza działką

  Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą nieruchomości. - Tak wynika z uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

 • 8.3.2017

  Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • 2.12.2007

  Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

  Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, iż zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)