Odmowa skierowania na badania

Pytanie:

Jestem ubezpieczona i zapisana do lekarza rodzinnego, 5 marca mam mieć zabieg w prywatnej praktyce lekarskiej, do którego potrzebne są podstawowe wyniki badań typu morfologia ,ob , próba wątrobowa. Gdy udałam się do mojego lekarza rodzinnego stwierdził, że nie ma obowiązku skierować mnie na te badania. Kto ma mnie skierować na te badania i je wykonać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom, w kosztach własnej działalności, dostęp do badań diagnostycznych zgodnie z zakresem zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. 

W szczególności w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:

  1. planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

  2. informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;

  3. przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;

  4. przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej;

  5. wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;

  6. kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

  7. kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

  8. dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców;

  9. orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany jest do skierowania pacjenta na badania podstawowe w razie stwierdzenia wskazań medycznych do ich wykonania. Nie jest natomiast zobligowany do wypisania skierowań na żądanie lub prośbę pacjenta zwłaszcza jeżeli to wynika z zaleceń lekarza, u którego prywatnie leczył się pacjent.

Tylko względy medyczne powinny decydować o kierowaniu pacjenta na bezpłatne badania.  Jeżeli lekarz nie chce wystawić skierowania na badanie, które zaleca jako niezbędne w trakcie leczenia, pacjent może zażądać pisemnego oświadczenia w tej sprawie (uzasadnienia odmowy skierowania na badanie).

Jak więc wynika z powyższego, pacjent nie może żądać od lekarza wykonania określonych badań, albowiem to lekarz ze względu na stan zdrowia pacjenta oraz swoje kompetencje decyduje o skierowaniu pacjenta na określone badanie. Jeżeli lekarz nie chce pacjenta skierować na badania, wówczas pacjent ma prawo zażądać udzielenia informacji (najlepiej pisemnej) o powodach medycznych ewentualnej odmowy skierowania na badanie. Lekarz ma obowiązek uzasadnić pacjentowi swoją decyzję.

W opisanym stanie faktycznym będzie więc Pani musiała zrobić przedmiotowe badania we własnym zakresie - odpłatnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: