Przedawnienie roszczeń w zwiazku z występkiem

Pytanie:

Funkcjonariusz jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa ( obecnie na emeryturze) został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za występek polegający na tym, iż w 2005r. przekroczył swoje uprawnienia i naruszył nietykalność cielesną osoby powodujac naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Poszkodowany wystąpił w 2009r. z roszczeniem cywilnym przeciwko jednostce Skarbu Państwa. czy tej sprawy dotyczy zapis art. 442 (1) § 2, czyli jednostkę organizacyjną skarbu państwa pomimo iż nie brała w żadne sposób udziału w procesie karnym obejmuje okres dziesięcioletni przedawniena, co do roszczeń cywilnych powoda?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wyjaśniamy, że art. 442 z ind. 1 par. 2 został dodany Ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz.U. 2007.80.538) o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Ta sama ustawa uchyliła art. 442 k.c., na mocy którego: „Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia". Nowy art. 442 z ind. 1 par. 2 k.c. stanowi, że: „jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia". Wspomniana ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego w art. 2 stwierdza, że do powyższych roszczeń, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (ustawa weszła w życie 16 maja 2007 roku), a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepisy art. 442 z ind 1 Kodeksu cywilnego. Wobec tego należy uznać, ze powyższe roszczenie objętej jest 20 letnim terminem przedawnienia od 2005 roku.

Należy również wyjaśnić, że biegnięcie powyższego terminu przedawnienia w żaden sposób nie jest powiązane z postępowaniem karnym stwierdzającym występek, gdyż sąd cywilny we własnym zakresie dokonuje w tym względzie ustaleń dotyczących podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa według zasad prawa karnego. Należy jednak pamiętać, że sąd cywilny jest - z mocy art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego - związany uprzednio zapadłym prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Wobec tego miarodajne z punktu widzenia biegnięcia terminu przedawnienia jest tylko czas popełnienia czynu zabronionego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)