Odpowiedzialność obrońcy za przedłużenie procesu

Pytanie:

"Jest oczywiste, że każdy ma prawo do obrony z udziałem adwokata. Czy w stosunku do adwokata, który działając wyłącznie z chęci zarobienia "dużych pieniędzy" działając na rzecz dłużnika (w sprawie z oczywistym skutkiem od samego jej początku tj. przegranej) wspomaga go swoją wiedzą prawniczą wyłącznie w celu uniemożliwienia sadowi zakończenia sprawy można w jakikolwiek sposób się temu przeciwstawić? Gdyż sam osąd etyczno-moralny nie jest dla niego (i zapewne jemu podobnych adwokatów) tym czym dla ludzi honoru jest składana przysięga. "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność obrońcy za przedłużenie procesu

Adwokat ma się kierować w wykonywaniu swego zawodu przepisami prawa oraz zasadami etyki i godności zawodu. Za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Adwokat nie powinien postępować tak, aby w nieuzasadniony sposób przewlekać celowo sprawę, narażając stronę na ponoszenie kosztów postępowania. Przepisy postępowania karnego dążą do przeciwdziałania przewlekaniu sprawy. Należy jednak zaznaczyć, że dążenie do szybkiego załatwienia sprawy nie może jednak prowadzić do jej pobieżnego wyjaśnienia, czy też pominięcia istotnych wniosków dowodowych. Jeżeli działania adwokata faktycznie nie prowadziły do wyjaśnienia sprawy, a miały na celu tylko narażenie osoby reprezentowanej na nadmierne koszty, będzie można rozważyć wystąpienie do sądu dyscyplinarnego. Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela (pokrzywdzony nie może sam wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie takiego postępowania). Oskarżycielem uprawnionym do wszczęcia postępowania jest rzecznik dyscyplinarny. Aby rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie przed sądem dyscyplinarnym należy go zawiadomić o popełnionych przez adwokata uchybieniach, które naruszają zasady etyki wykonywania zawodu. Rzecznik dyscyplinarny przeprowadza czynności wyjaśniające, jeżeli posiadane wiadomości wymagają zbadania, czy istnieją podstawy do wszczęcia dochodzenia. Postępowanie w tym zakresie nie powinno trwać dłużej niż jeden miesiąc. Rzecznik dyscyplinarny może: - wszcząć i prowadzić dochodzenie albo - odmówić wszczęcia dochodzenia lub wszczęte umorzyć, albo - przekazać sprawę właściwemu organowi, informując o tym osobę, która wniosła zawiadomienie, oraz adwokata lub aplikanta adwokackiego, którego sprawa dotyczy. Rzecznik dyscyplinarny może odmówić wszczęcia dochodzenia w przypadku, gdy uzna, że okoliczności sprawy nie dają podstaw do jego przeprowadzenia. Sąd dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny może umorzyć postępowanie dyscyplinarne w wypadkach mniejszej wagi. Jeżeli naruszenie obowiązków przez adwokata w postępowaniu przed sądem karnym miało charakter rażący sąd sam może zawiadomić o tym fakcie radę adwokacką lub inny właściwy organ.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika