Odpowiedzialność odszkodowawcza organów władzy

Pytanie:

Czy w sytuacji, gdy komornik poprzez błędną czynność egzekucyjną lub brak czynności (niewydanie lub wydanie błędnego postanowienia) wyrządził stronie postępowania szkodę, do dochodzenia przez stronę naprawienia szkody przez komornika na podstawie art. 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji konieczne jest wyczerpanie wszystkich środków zaskarżenia w toczącym się postępowaniu? Pytanie dotyczy także odpowiedzialności innych organów władzy publicznej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tej władzy w oparciu o art.417 i nast. kc.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 23 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, iż komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. Odpowiedzialność na takich samych zasadach ponosi również zastępca komornika w zakresie czynności, które wykonywał. Ustęp 3 powołanego przepisu dodaje, iż Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem.

Rozstrzygające dla przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej komornikowi jest poniesienie szkody przez określony podmiot na skutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu przezeń czynności. Szkodę tę poszkodowany winien wykazać. Ciąży na nim również obowiązek udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy owym działaniem lub zaniechaniem komornika a faktem powstania szkody. Przepisy przewidujące odpowiedzialność odszkodowawczą komornika wywodzą się niejako z normy określonej w art. 417 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Co do konieczności wyczerpania środków zaskarżenia w toku kontroli instancyjnej pojawiają się sprzeczne poglądy w literaturze. Zwykło się jednak uważać, iż jeżeli określony podmiot ma możliwość skorzystania z przysługujących w toku kontroli instancyjnej środków zaskarżenia orzeczenia, na skutek którego poniósł on szkodę (i - w domyśle - możliwości jej usunięcia), winien z takiej możliwości skorzystać. Dopiero w wypadku prawomocności określonego aktu wykonywania władzy publicznej jedyną drogą ochrony własnych interesów i praw będzie powództwo odszkodowawcze. Powyższe nie dotyczy rzecz jasna aktów zaniechania funkcjonariusza władzy publicznej, chyba że stronie służy środek odwoławczy w toku instancji.

Reasumując, przed wytoczeniem powództwa odszkodowawczego warto skorzystać ze środków odwoławczych (środków zaskarżenia), które przysługują stronie w toku instancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY