Odprawa emerytalna uzupełniająca

Pytanie:

W Gazecie Prawnej nr 26 (1644) z dnia 6 lutego 2006 w rubryce CZYTELNICY PYTAJĄ na pytanie czy przysługuje odprawa emerytalna uzupełniająca, autorka odpowiedzi Pani D. K. szanując przepis art. 92[1] § 2 Kodeksu Pracy odpowiada TAK - jeżeli pracownikowi wypłacono już raz odprawę, a następnie po podjęciu przez niego pracy nabyłby on prawo do odprawy w wyższej wysokości np. na podstawie regulaminu pracy, to ma on prawo do kwoty w wysokości różnicy między tą wyższą odprawą a uprzednio wypłaconą. Z uwagi na to, że jest to uzupełnienie odprawy, do której do której pracownik nabyłby prawo u aktualnego pracodawcy, świadczenie to określa się często mianem odprawy uzupełniającej. Jakie są podstawy prawne upoważniające do ubiegania się o wypłatę odprawy emerytalnej uzupełniającej? Czy odprawa należna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z winy zakładu pracy nie koliduje z ewentualnym prawem do odprawy uzupełniającej w związku z odejściem w tej sytuacji na emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł 92[1] ustanawia tylko minimalną wysokość odprawy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania mogą ustanawiać odprawy w wysokości wyższej. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne z chwilą ustania stosunku pracy, jeżeli w chwili ustania stosunku pracy uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego, lub z chwilą ustalenia uprawnień pracownika przez organ ubezpieczeniowy po ustaniu stosunku pracy. Ustawodawca nie określa czy po ponownym zatrudnieniu można żądać tzw. odprawy uzupełniającej. Pomocne w tym zakresie może być wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 października 1990 r., sygn. akt I PR 283/90, który stanowi, że pracownikowi, który pobrał odprawę emerytalną, a następnie, w związku z ponownym zatrudnieniem i ponownym przejściem na emeryturę, uzyskał prawo do odprawy emerytalnej od ostatniego pracodawcy - odprawa ta przysługuje w ograniczonym zakresie. Zatem orzecznictwo odprawy uzupełniającej nie wyklucza.

Nabycie prawa do odprawy emerytalnej uzależnione jest od zaprzestania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę, a nie tylko od uzyskania uprawnień emerytalnych. Odprawa zaś z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn przez niego niezawinionych jest uzależniona tylko od braku winy po stronie pracownika jako przyczyny zwolnienia. Jeśli pracodawca jako przyczynę podaje likwidację stanowiska pracy, to pracownik ma prawo do jednej odprawy (zwolnienia grupowe). Natomiast jeśli podstawą zwolnienia jest przejście na emeryturę (przyczyna niezawiniona) pracownik ma prawo do obu odpraw. Kwestie z tym związane są jednak wielce niejasne. Istnieje również stanowisko, że gdy pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych i pracownik przechodzi na emeryturę, to pracownikowi będą przysługiwały obie odprawy, gdyż w tym przypadku ustanie stosunku pracy mimo innej podstawy wypowiedzenia ma związek z przejściem pracownika na emeryturę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

NA SKÓTY