Odsetki od należności obciążających osoby trzecie

Pytanie:

"Jak wygląda przerwa w naliczaniu odsetek od zaległości z terminem płatności do końca 2002 r. w podatku VAT powstałych z tytułu przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią? Jeśli wydana jest decyzja orzekająca o przeniesieniu odpowiedzialności na wspólnika spółki za zaległości tej spółki w podatku VAT, a zaległości dotyczą 2001 roku, to czy jest w tym przypadku przerwa w naliczaniu odsetek?"

Odpowiedź prawnika: Odsetki od należności obciążających osoby trzecie

Osoba trzecia powinna uiścić w terminie obciążające ją należności podatkowe, w przeciwnym przypadku będą ją obciążały odsetki za zwłokę. Art. 109 § 2 Ordynacji podatkowej stanowi bowiem, iż w razie niedotrzymania terminu płatności osoba trzecia odpowiada również za naliczone po dniu wydania decyzji o jej odpowiedzialności podatkowej odsetki za zwłokę.

Termin dokonania płatności, zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z jej art. 109 § 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. W razie niedotrzymania tego terminu osoba trzecia odpowiada rów­nież za naliczone po dniu wydania decyzji o jej odpowiedzialności odsetki za zwłokę. W tym przypadku osoba trzecia — inaczej niż w przypadku odpowiedzialności za cudze należności podat­kowe wynikające z nieprawidłowych działań podmiotów nimi obarczonych — odpowiada za własne działania, polegające na niewykonaniu obciążających ją należno­ści publicznoprawnych.

Podsumowując, po wydaniu decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej ma ona 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji na zapłacenie należności. W tym czasie nie nalicza się odsetek, w związku z czym mamy do czynienia z przerwą w naliczaniu odsetek. Jeżeli jednak należności nie zostaną uregulowane w tym terminie odsetki nalicza się od wydania decyzji – czyli nie ma przerwy.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika