Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Pytanie:

"Polska firma sp z o.o. zakupiła samochód osobowy na aukcji w USA i stała sie jego właścicielem (faktura zakupu wystawiona przez amerykańską firmę). W przypadku sprzedaży tego auta innej polskiej firmie jeszcze przed przybyciem auta do Unii Europejskiej i dokonaniem czynności celnych, na której firmie będzie ciążył obowiązek i prawo dokonania odprawy celnej, opłaty akcyzy i podatku VAT. "

Odpowiedź prawnika: Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Zależy to od postanowień samej umowy (co do tego, kto zobowiąze się dostarczyć samochód do Polski) - cło płaci bowiem podmiot fizycznie wwożący towar (np. samochów) na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ewentualnie agencja celna załatwia te formalności. Wspolnotowe prawo celne będzie wchodziło w grę, gdy samochód będzie przekraczał granicę Wspólnoty Europejskiej. Jeśli nabywca odbierze samochód w USA i przywozi (sprowadzi) go do Polski - on zapłaci należności celne.

Opodatkowaniu polską akcyzą podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od samochodów są: 

  • podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju; 

  • importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

Importem w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym jest zaś przywóz wyrobów akcyzowych z terytoriów państw trzecich na terytorium kraju (Polski). Obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w Polsce podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 

  2. eksport towarów; 

  3. import towarów; 

  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 

  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Przez import towarów rozumie się na potrzeby tego podatku: przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Podatnikiem stanie się więc podmiot dokonujący przywozu towarów z terytorium państwa trzeciego (np. USA) na terytorium kraju. Importem towarów jest każda czynność polegająca na przywozie towaru, niezależnie od tego, jaki jest tytuł prawny (zwłaszcza cywilnoprawny) tego przywozu. Istotny jest jedynie fakt przywiezienia tych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa trzeciego. Generalnie opodatkowanie importu towarów podatkiem od towarów i usług powstanie, gdy granica celna Wspólnoty, przez którą wwieziono towar na terytorium Wspólnoty, jest również granicą państwową Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątki od tej zasady zostały przewidziane przez ustawodawcę w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Podatnikiem z tytułu importu towarów stanie się zatem każdy podmiot (osoba), na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła z tytułu takiego przywozu, czyli osoba zobowiązana do uiszczenia kwoty długu celnego. Wspólnotowy Kodeks Celny przewiduje kilka szczególnych stanów prawnych i faktycznych, kiedy powstaje dług celny i – w zależności od tego, który przypadek wystąpi – określa grono osób, które mogą stać się dłużnikami. Kwestie te reguluje art. 201 i nast. Wspólnotowego Kodeksu Celnego.  


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika