Odszkodowanie od komornika

Pytanie:

"Kto reprezentuje Skarb Państwa w sprawie przed sądem o odszkodowanie - jeżeli komornik sądowy spowodował szkody - a na mocy przepisów o komornikach sądowych istnieje solidarna odpowiedzialność komornika i Skarbu Państwa?"

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie od komornika

Faktycznie odpowiedzialność solidarna komornika i Skarbu Państwa wynika wprost z artykułu 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Stanowi on, iż komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności, a w ustępie 3, iż Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem.

Na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji należy także podkreślić, iż komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym (art. 1). Podstawą odpowiedzialności komornika oraz Skarbu Państwa solidarnie jest wspomniany powyżej art. 23 w związku z art. 417 kodeksu cywilnego.

Zakładamy, że w pytaniu chodzi o odpowiedzialność za szkodę w mieniu, za którą odpowiedzialność ponosi komornik, a którą wyrządził przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, czyli przy wykonywaniu swoich czynności. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że warunkiem odpowiedzialności komornika jest jego bezprawne zachowanie tak: G.Bieniek Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I Warszawa 2003 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie V zmienione). Bezprawność jest to zachowanie sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi. Musi również zaistnieć adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy, a szkodą tj. normalnym, zgodnym  z zwykłymi skutkami następstwem zachowania komornika jest wystąpienie szkody. Należy również zaznaczyć, że obojętne jest przy tym czy szkoda powstała na skutek działania, czy na skutek zaniechania (braku działania pomimo obowiązku) komornika. Funkcjonariusz musi wykonywać władzę publiczną, aby odpowiedzialność ponosił Skarb Państwa. To pojęcie wyjaśnił Trybunał konstytucyjny następująco: Pojęcie «władzy publicznej» w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym - ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu «władzy publicznej» mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej.

Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej.

Wyjaśniając znaczenie art. 23 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji należy stwierdzić, że odpowiedzialność solidarna oznacza, że można skierować powództwo przeciw komukolwiek z dłużników tzn. Skarbowi Państwa albo komornikowi o całość naprawienia skody albo część - zwłaszcza jeżeli da się to określić w pieniądzu.

Odpowiadając na pytanie kto reprezentuje Skarb Państwa w powyższych okolicznościach w razie zaistnienia takich takich warunków jak wyżej, w pozwie należałoby napisać “pozwany: Skarb Państwa (Sąd rejonowy w ...(tu miejscowość)..) ponieważ komornik sądowy działa przy określonym Sądzie Rejonowym (tak   w wyroku SN z dnia 8 stycznia 1982 r., III CRN 181/81, OSNCP 1982, nr 8-9, poz. 120).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • myszawit 2015-09-16 15:48:54

    witam,npisałam podajac bezpośrednio komornika z imienia i nazwiska


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika