Odwołanie od decyzji sądu w sprawie odebrania prawa jazdy.

Pytanie:

Dostałem wezwanie do zgłoszenia sę do urzędu miasta w celu zwrócenia prawo jazdy. Wszystko przez to że nie odebrałem wezwania sądowego (byłem za granicą). Sąd skazał mnie zaocznie za zdjęcie z fotoradaru. Nie przypominam sobie żebym wtedy kierował samochodem w tych okolicach. Czy mogę zgłosić sprzeciw?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego (k.p.k.):

 

Art. 506. § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. 
§ 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. 
§ 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. 
§ 4. Jeżeli w sprzeciwie podniesiono wyłącznie zarzuty przeciwko rozstrzygnięciu o roszczeniu cywilnym, wyrok nakazowy traci moc tylko w tej części, a sąd na posiedzeniu pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania. 
§ 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.
§ 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc. 
Wedle powyższego, oczywiście jest Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego. Zasadniczo w sprzeciwie nie musi Pan wskazywać konkretnych zarzutów. Sam sprzeciw nie ma jakiejś wyjątkowej formy. Powoduje on, że wyrok nakazowy traci swoją moc i sprawa rozpoznawana jest na nowo, na zwykłych zasadach.
Poniżej wskazujemy przykładowe pismo:
…., dnia …..
Do Sądu Rejonowego Wydział … w ….
Jan Kowalski oskarżony o przestępstwo określone w art. …. kk Sygn. akt ….
SPRZECIW od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w …. z dnia …. r., sygn. akt ….
Na mocy art. 506 § 1 kpk wnoszę sprzeciw od powyższego wyroku nakazowego w całości i wnoszę o skierowanie sprawy na rozprawę główną.
Podpis
Jak Pan jednak wskazuje, nie odebrał Pan w terminie wyroku nakazowego, nie mógł Pan zatem wystosować takiego sprzeciwu, a o sprawie dowiedział się Pan dopiero niedawno, w chwili otrzymania pisma od komornika.
Kodeks postępowania karnego przewiduje w tym zakresie możliwość przywrócenia terminu do dokonania określonej czynności prawnej. Prawo takie uzależnione jest jednak od spełnienia kilku wymogów:
Art. 126. [Warunki przywrócenia terminu zawitego] 
§ 1.Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami
§ 2.W kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym należało dokonać czynności.
§ 3.Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie.
Aktualnie można więc rozważyć złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego. 
Zarówno sąd, który wydał wyrok jak i sygnaturę ma Pan podaną w piśmie od komornika. 
Wniosek wymagać będzie jednak uzasadnienia, w którym wykaże Pan, że nie mógł odebrać pisma (gdyż był Pan w szpitalu, przebywał poza granicami kraju wraz z rodziną, etc. - przyczyny muszą być uzasadnione i niezależne od Pana, sama odmowa przyjęcia pisma albo ignorowanie awiz będzie nieskuteczne) oraz, iż dopiero teraz dowiedział się Pan o sprawie i składa ten wniosek
Jeśli natomiast zostanie wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, powinien Pan się od niej odwołać podając argumenty dotyczące postępowania administracyjnego i wnosząc o zawieszenie postępowania aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd karny (art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 26.6.2018

  Kolejna zmiana ustawy o kierujących pojazdami

  Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego (...)

 • 19.6.2018

  W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)