Ojciec spoza małżeństwa

Pytanie:

Dwa małżeństwa poznają się wskutek ogłoszeń na portalu erotycznym w internecie. Oba małżeństwa mają swoje ogłoszenia o chęci udziału w „seks party” z innymi małżeństwami. Dochodzi do spotkania, seksu i wymiany partnerów. Dziś okazuje się, że jedna z kobiet była prawdopodobnie niezabezpieczona przed zajściem w ciąże. Żąda pieniędzy na usuniecie ciąży oraz straszy ewentualnymi alimentami. Jej mąż odżegnuje się od tego stwierdzając, że mu to pasuje bo już dawno chciał od niej odejść, a teraz ma pretekst. Prawdopodobnie już się z domu wyprowadził i będzie składał pozew o rozwód. Czy faktycznie, gdyby kobieta ta urodziła dziecko i jeśli się okaże, że ojcem jest obcy mężczyzna będzie na nim spoczywał obowiązek alimentacyjny? Nic poza opisanym zdarzeniem, tych małżeństw nie łączy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W powyższej sytuacji zastosowanie będą miały art. 128 - 144 z ind. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczgo (dalej: k.r.o.).

Art. 128 k.r.o. definiuje obowiązek alimentacyjny jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, określając jednocześnie krąg osób, których dotyczy. Wśród kręgu tych osób znajduje się również ojciec w stosunku do swojego dziecka. Art. 141-143 k.r.o. regulują obowiązek alimentacyjny ojca wobec dziecka pozamałżeńskiego.

Art. 141 § 1 kro stanowi: Ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Art. 142 k.r.o. stanowi: Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Art. 143 kro stanowi: Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Przytaczane przepisy ustanawiają zasady ścisłej zależności roszczeń majątkowych matki i dziecka przeciwko mężczyźnie, który nie jest mężem matki, od uprzedniego lub też równoczesnego ustalenia jego ojcostwa wobec dziecka. Ustalenie ojcostwa otwiera matce dziecka drogę do wystąpienia z roszczeniem przewidzianym w art. 141 § 1 k.r.o., dziecku natomiast z roszczeniem o alimenty, stosownie do art. 133 § 1 k.r.o., który stanowi: rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jednocześnie wskazać należy, iz Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustanawia domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Tak więc, aby matka dziecka mogła dochodzić świadczenia alimentacyjnego (w imieniu swoim z art. 141 § 1 k.r.o. oraz w imieniu dziecka z art. 133 § 1 k.r.o.) wpierw musiałaby przełamać to domniemanie i dowieść, iż to inny mężczyzna jest faktycznie ojcem dziecka. Zatem, zgodnie z art. 143 k.r.o., matka dziecka będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem (allimentów) tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

Na zakończenie wspomnieć należy, iż ze względu na olbrzymie znaczenie prawidłowych ustaleń faktycznych w tego typu sprawach, dopuszczalne są dowody z badań naukowych. Pojęcie to odnosi się przede wszystkim do środków dowodowych uwzględniających ostatnie osiągnięcia genetyki i antropologii. Materiał dowodowy pozwoli, w wielu wypadkach, na określenie biologicznego ojca dziecka pozamałżeńskiego, nawet jeżeli matka utrzymywała w okresie koncepcyjnym stosunki seksualne z wieloma mężczyznami. Wśród dopuszczalnych dowodów wymienić można: grupowe badanie krwi, analizę DNA, itp (Piasecki Kazimierz [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152).


 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zakaz unieważnienia małżeństwa

  Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie można unieważnić małżeństwa (...)

 • Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 (...)

 • Unieważnienie małżeństwa

  Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka (...)

 • Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraża zakaz zawierania małżeństwa przez przysposabiającego i przysposobionego. W związku z tym, unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między (...)

 • Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która (...)

NA SKÓTY